Teoriyata na Eybraham Maslou-1

Теорията на психолога Ейбрахам Маслоу за чо­вешката мотивация (пирамида на човешките потребности) е над 70-годишна, но продължава да оказва силно влияние върху света и мнозина смятат, че държи тайната на личната реализа­ция, а също и на бизнес успеха.

Аз използвам много често теорията, когато се занимавам с кариерно консултиране.

Ето, в какво се изразява тя:

 

Първата стъпка е да разберем по­требностите на хората пред нас /може да бъде приложена и за нашите собствени/, реалните ин­дивидуални проблеми и след това да определим подходящите мерки за мотивация.

Денс, аз ще Ви предложа осемстепенен модел.

1. Физиологични нужди:

Това са основните би­ологични нужди като храна, топлина, подслон, вода и други изисквания за поддържане на живота. Ако не са задоволени основните би­ологични нужди, човек никога няма да може да се довери на заобикалящата го среда и ще оста­не в непрекъснато състояние на висока невро­тичност и безпокойство.

2. Нуждата от безопасност:

Когато физиоло­гичните нужди на индивида са относително удовлетворени, потребностите от безопасност надделяват и доминират поведението му. Тези потребности са свързани с желанието на човека за предвидим, подреден свят, в който неспра­ведливостта и непоследователността са под контрол, познатото е по-често срещано, а непо­знатото е рядкост. В случай, че тази потребност не е удовлетворена, води до чувството на съмнение и срам, както и до висока добросъвестност или нужда от дис­циплина и ред.

3. Потребност от принадлежност:

Когато са удовлетворени физиологичните нужди и по­требностите от безопасност, третият пласт на човешките потребности е социален. Този психо­логически аспект по принцип включва основани на емоцията взаимоотношения като приятел­ство, подкрепящо и об­щуващо семейство. Ако човек се провали в тези близки взаимоотношения, то той се затормозя­ва от такива негативни социални емоции като вина (противно на инициативата) и има ниски екстровертни стойности.

4. Потребност от самоуважение:

Всички хора имат нужда да бъдат уважавани, да имат само­чувствие, самоуважение и да уважават другите. Хората трябва да се ангажират да получат при­знание и да извършват дейност или дейности, които допринасят за чувството им за съпричастност, да се по­чувстват приети и самооцене­ни, било то в професията или в свободното време. Тази необхо­димост, ако не е удовлетворена, води до чувство на непълно­ценност противно на чувството за усърдност. Чувството за ма­лоценност на свой ред може да доведе до ниска пригодност.

5. Потребност от познание:

Маслоу вярва, че хората изпит­ват необходимост да увеличават интелигентността си и по този начин да преследват знанието. Потребностите от познание са израз на естест­вената нужда на човека да се учи, изследва, открива и създава, за по-доброто разбиране на света около него. Тази потребност на израства­нето от самоусъвършенстване и учене, когато не е задоволена, води до объркване и криза на идентичността. Също така, това е пряко свърза­но с потребността от изучаване или с желанието за преживяване.

6. Естетически потребности:

В йерархията е заявено, че хората се нуждаят от красиви об­рази или нещо ново и естетически приятно, за да продължат нагоре към самореализацията. Хората изпитват нужда от ободряване сред кра­сотата на природата, като внимателно поглъщат и наблюдават обкръжението си, за да могат да извлекат красотата, която светът предлага. Тази необходимост е от по-високо ниво, потребност от красиво свързване с околната среда, и води до красивото усещане за интимност с природа­та и всичко красиво.

7. Потребност от самореализация:

Самоусъ­вършенстването е инстинктивната нужда на хората да се възползват максимално от способ­ностите си и да се стремят да покажат най-до­брото от себе си. Удовлетворяването на тази по­требност, води до усещането за съзидателност.

8. Потребност от трансцеденталност:

По-къс­но Маслоу разделя най-горния триъгълник, за да добави и трансцеденталността, която също се определя като духовни потребности. Ду­ховните потребности са малко по-различни от другите нужди, достъпни от много нива. Удов­летворяването на тези потребности, води до из­питване на чувството за цялостност и повежда нещата към друго ниво на съществуване.

Финални думи:

 

Основата на човешката мотивация (основно участваща при кариерните решения) представля­ва потребностите, усещани от всеки индивид.

Също толкова важно за установяване на пред­ставата за собственото аз е осъзнаването и удовлетворяването на основните нужди.

Всеки човек е способен и има желание да се из­качи нагоре по йерархията към нивото на само­реализацията. За съжаление, прогресът често се прекъсва от невъзможността да се задоволят потребностите от по-ниски нива, житейските преживявания (напр. развод, загуба на рабо­та) и може да накара индивида да се колебае.

Галина Кацарска

HRBulgaria@hrconsultant.bg

☎️ 0884/77-66-56

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *