Анализ на текучеството на персонал [обучение]

В условията на растяща конкуренция, интензивно развиващ се пазар на труда и улеснен достъп до информация от страна на търсещите работа, работодателите са изправени пред реален риск от текучество. В съчетание с негативните демографски тенденции в световен мащаб, както и повишената мобилност на днешната работна сила, всичко се създава сериозен недостиг на персонал. Тази ситуация принуждава фирмите агресивно да се конкурират чрез търсене и създаване на нови практики за формиране на конкурентни предимства и задържане на служителите.

📑 Обучението се състои от следните модули:

I. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТА

Определение и видове текучество

Специален акцент по време на обучението ще бъде поставен върху доброволните напускания, които са най-проблематични за работодателите.

II. НЕОБХОДИМОСТ ОТ УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕКУЧЕСТВОТО  

Високото равнище на текучество има съвсем ясно негативно влияние върху организацията.

Когато служителите напускат, независимо дали по свое желание или не, последиците могат да бъдат изключително сериозни. Високото текучество е скъпо струващо, защото е свързано с директни финансови разходи; в условията на текучество (особено в рамките на първата година след назначаването на служителите), компаниите не могат да компенсират дори преките си разходи, свързани с организирането на конкурси за набиране и подбор, назначаване, обучение и адаптиране на новопостъпилите.

В тази част на обучението ще разгледаме следните разходи, свързани с текучеството:

– директни финансови разходи (ще ви предоставя изчерпателна информация, по отношение на разходите за попълване на една овакантена позиция);

– непреките разходи от текучеството (тези разходи многократно превишават преките).

Ще поговорим по какъв начин високото текучество се отразява върху възприятията на клиентите за качество на обслужването; как това рефлектира върху тяхното неудовлетворение, и съответно кои са ситуациите, в които това се отразява негативно върху лоялността на клиентите към организацията.

Не по-малък акцент ще поставим на факта, че високият процент текучество се отразява върху  инвестициите в ресурси и обучения, и как това намалява производителността на труда. 

За всеки един работодател, най-сериозната последица от текучеството е свързана с неговото негативно влияние върху корпоративната репутация. Ще разгледаме конкретни показатели и как негативната репутация оказва негативно влияние върху процеса по подбор и заемането на овакантените позиции.

В същото време, ще коментираме, че текучеството води и до някои позитиви за компанията. Тази тема е изключително силно свързана с разделението на функционално и дисфункционално текучество на персонал.

III. ПРИЧИНИ ЗА ТЕКУЧЕСТВО НА ПЕРСОНАЛА

Успешният мониторинг и контрол върху текучеството изисква преди всичко познаване на факторите, които го предизвикват.

Ще разгледаме и коментираме следните фактори: удовлетворението от работата в организацията като основен фактор за текучество на персонала, в т.ч.:

– Удовлетворение от работата;

– Ангажираност към организацията;

– Второстепенни фактори за текучество на персонала;

– Индивидуални (демографски);

– Променливи от външната среда на организацията.

ОСНОВНИ ФАКТОРИ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОТ РАБОТАТА 

Мотивацията ми да включа тази част в обучението, е че много отдавна текучеството на персонал не се асоциира единствено с финансови аспекти. Има редица други фактори, а именно:

– Характеристики на работата;

– Сигурност на работното място;

– Физически условия на труд;

– Работно време;

– Интензивност на работата;

– Взаимоотношения в екипа;

– Успешната социализация;

– Лидерски стил на прекия ръководител;

– Целеполагане;

– Осигуряването на обратна връзка за трудовото изпълнение;

– Ролята на прекия ръководител;

– Възможност за обучение и повишаване на квалификацията;

– Възможност за издигане и кариера.

📝Ще обърнем внимание на всеки един от по-горе изброените фактори, вкл. и на заплащане и допълнителни придобивки.

IV. ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКУЧЕСТВОТО НА ПЕРСОНАЛ

В тази последна част от обучението ще разгледаме основните показатели, с които бихме могли да измерим и анализираме текучеството на персонал, а именно:

– Флуктуация на персонал;

– Процент Текучество на персонал;

– Нежелано текучество на персонал;

– Желано текучество на персонал;

– % задържане на новонаетите служители;

– Средна продължителност на заетост в компанията на служител;

– Средна продължителност на заетост в компанията на служител на една и съща позиция;

– % на служители в срок на изпитване;

– Инвестиции в обучение;

– % новоназначени служители;

– Време за попълване на вакантната позиция;

– Текучество на резервните кадри;

– Размерът на средните възнаграждения в организацията;

– Стабилност на персонала;

– Анализ на присъединяването.

📑 Обучението ще ви помогне да въведете система за мониторинг на ключовите показатели, свързани с текучеството на персонал.

Общата цена на обучението е /не се изисква цялостно предварително заплащане на обучението/ е 240 лв.

Цената на всеки модул, е както следва:

Модул I: Въведение по темата; Определение и видове текучество; Необходимост от управление на текучеството – цена 60 лв. Продължителността на сесията е 3 часа.

Модул II: Причини за текучеството на персонал – – цена 80 лв. Продължителността на сесията е 4 часа.

Модул III: Основни показатели за измерване и анализиране на текучеството на персонал – цена 100 лв. Продължителността на сесията е 3 часа.

Всеки модул се провежда под формата на индивидуална онлайн сесия.

📑 Можете да заявите желанието си за обучението, като се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или на 📧 galinakatsarska@gmail.com.

С уважение,

Галина Кацарска