Какво трябва да знаем за трудовата книжка [издаване, оформяне и предаване]

trudova knizhka-1

Удостоверяване на факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ, свързан с трудовата дейност на работника или служителя.

📑 Детайлна информация, по отношение на трудовата книжка, бихте могли да прочетете в Кодекса на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж.

Нека да разгледаме най-важните задължения, които възникват от тези два нормативни документа:

Трудова книжка – при постъпване на работа

При постъпване на работа работникът или служителят е длъжен да представи на работодателя трудовата си книжка (изключение правят работниците и служителите, които постъпват за първи път на работа).

След като вземе необходимите данни от трудовата книжка, работодателят е длъжен да я върне на работника или служителя. Трудовата книжка се съхранява от работника или служителя, който е длъжен да я представя на работодателя при поискване, както и за вписване на нови обстоятелства в нея.

Изтеглете: Декларация за съхранение на трудова книжка от работник или служител

Работодателят е длъжен да поиска в 5-дневен срок трудовата книжка, за да впише настъпилите изменения в трудовото правоотношение и промени на данните по чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда.

Данните по чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда, са следните:

– име, дата и място на раждането;

– адрес;

– номер на личната карта или друг документ за самоличност и единен граждански номер;

– образование, професия, специалност;

– заемана длъжност и организационно звено, в което работи (отдел, цех, служба);

– уговореното трудово възнаграждение;

– дата на постъпване на работа;

– дата и основание за прекратяване на трудовото правоотношение (член, алинея, точка и буква от този кодекс);

– продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж;

– изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение;

– запорни съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс.

📑 Допълнителна информация, касаеща запорните съобщения

Запорните съобщения, предвидени в чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален кодекс, се вписват в трудовата книжка на длъжника. Ако работникът или служителят премине на работа при друг работодател, удръжките върху трудовото му възнаграждение продължават да се правят.

Освен данните, посочени в чл. 349, ал. 1 от Кодекса на труда, в трудовата книжка се вписват:

– шифровият номер на професията;

– квалификационното равнище;

– продължителността на работното време, когато е уговорено непълно работно време, или за надомна работа.

Необходимите данни за работника или служителя се вписват в трудовата книжка, подписват се и се подпечатват от работодателя или от упълномощено от него лице. Вписванията в трудовата книжка се правят въз основа на оригинални документи или на заверени по установения ред преписи от тях. В случай на неправилно или неточно вписване в трудовата книжка поправките се извършват от работодателя, направил първоначалното вписване, и се заверяват с неговия подпис и печат.

📑 Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа:

Когато работникът или служителят постъпва за първи път на работа, работодателят е длъжен в срок от 5 дни да го снабди с трудова книжка. Постъпването за първи път на работа се удостоверява от работника или служителя с писмена декларация.

Изтеглете: Декларация за постъпване за пръв път на работа и издаване на нова ТК

➡️ Трудовата книжка се издава по утвърден образец.

➡️ Стойността на издадената за първи път трудова книжка е за сметка на работодателя.

Всеки работодател трябва да води прономерован, прошнурован и заверен с неговия подпис и печат дневник за издадените от него трудови книжки, съгласно приложение № 1.

Дневник за издаване на трудови книжки

Трудова книжка – при прекратяване на трудовото правоотношение

При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя.

Изтеглете: Декларация за върната трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение

При прекратяване на трудовото правоотношение продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване на трудовото правоотношение, се записва с цифри и думи и се подписва от главния счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печата му.

Работникът или служителят е длъжен да представи трудовата книжка на работодателя (при прекратяване на трудовото правоотношение), който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя. Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки.

Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично.

📑 Трудовата книжка може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие.

Неполучените от работниците или служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години. В същия срок се съхраняват и неполучените трудови книжки, дневниците и удостоверенията в инспекциите по труда за трудови книжки, издадени от тях.

Изгубена трудова книжка

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция “Инспекция по труда” издава нова въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Изтеглете: Заявление-Декларация за издаване на нова трудова книжка съгласно чл. 350, ал. 2 и ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 7 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

➡️ Изгубена трудова книжка по вина на работодателя:

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя, съответната дирекция “Инспекция по труда” по местоседалището му го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец съгласно приложение № 2.

Изтеглете: Приложение № 2

Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят изисква от тях удостоверения по образец съгласно приложение № 2. Събраните удостоверения се предоставят в съответната дирекция “Инспекция по труда” по опис. Работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения по ал. 2 и 4 в 7-дневен срок от поискването им.

По искане на работника или служителя се издава нова трудова книжка от съответната инспекция по труда. В този случай работодателят представя на инспекцията по труда необходимите данни от предишните работодатели.

➡️ Изгубена трудова книжка по вина на работника или служителя:

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, в новата трудова книжка съответната дирекция “Инспекция по труда” по местоживеене на лицето вписва данни за трудовия стаж въз основа на представените от него удостоверения по образец съгласно приложение № 2 или други оригинални документи, съдържащи тези данни.

Съответните дирекции “Инспекция по труда” също имат задължение да водят прономерован, прошнурован и заверен дневник за издадените от тях нови трудови книжки.

Изтеглете: НАРЕДБА ЗА ТРУДОВАТА КНИЖКА И ТРУДОВИЯ СТАЖ

Надявам се, че публикацията Ви е била полезна!

Разгледайте подробното обучение за Трудова книжка [обучение и полезни ресурси]

Целта на обучението е да ви представя моето разбиране за значението, формата, съдържанието, попълването и съхранението на трудовата книжка, основано на дългогодишния ми професионален опит в областта на човешките ресурси.

В случай, че имате въпроси или нужда от одитиране на трудовите досиета във вашата компания, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com.

Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

С уважение,

Галина Кацарска