Професия Експерт, подбор на персонал [НКПД 24236004]

Експерт, подбор на персонал

Професията Експерт, подбор на персоналае една от най-ключовите в областта на човешките ресурси. Бихме могли да отбележим, че през последната година търсенето на специалисти по подбор на персонал се увеличи, и то драстично.

Експерт, подбор на персонал – задължения и отговорности

Задълженията на експерта по подбор на персонал могат да варират в зависимост от размера и типа на организацията, в която работи, но със сигурност включват някои от изброените по-долу аспекти:

– Анализ на нуждите от персонал – Експертът, подбор на персонал работи с ръководството/мениджмънта на компанията, в т.ч. и с различните отдели, за да определи нуждите и изискванията към новите служители, включително знанията, уменията (твърди и меки), професионалния опит, образование и квалификации, личностни характеристики, които трябва да притежават.

– Разработване на стратегия за набиране и подбор на персонал – той разработва и изпълнява стратегия за набиране и подбор на персонал, определя източниците/каналите за привличане, като уебсайтове, социални мрежи, професионални общности и форуми, кариерни събития, както и агенции за подбор на персонал. Също така, прогнозира и работи върху идентифицирането на бъдещите нужди от персонал.

Анализиране на данни – отговаря за събирането, анализа и отчитането на данни, свързани с набирането на персонал. Основната цел е да се оцени ефективността на процеса и да се предоставят редовни доклади и препоръки на ръководството.

Разработване на политики и процедури по отношение на процеса по подбор на персонал – експертът, подбор на персонал може да помага или изцяло да е отговорен за изготвянето на политики и процедури, свързани с набирането и подбор на персонал. Тяхното основно предназначение е да се осигури последователност и прозрачност в процеса.

– Управление на проекти, свързани с подбора на персонал – в случай че организацията реализира много и чести проекти по набиране и подбор на персонал, Експертът, подбор на персонал може да бъде отговорен за управлението на тези проекти, включително планирането им, координацията им между екипа, изпълнението и отчетността им.

Разработване на длъжностни характеристики и обяви за работа за всяка конкретна вакантна позиция – от изключително голямо значение е да знаете, че длъжностната характеристика и обявата за работа са две напълно различни неща.

Проектиране на интервюта за работа – тази дейност включва изготвяне на адекватни и надеждни въпроси, които ще гарантират провеждане на структурирани и ефективни интервюта.

Извършване на преселекция и провеждане на интервюта за работа с кандидатите – на етап преселекция по документи, Експертът, подбор на персонал преценява, кои са кандидатите, които отговарят на изискванията за конкретна длъжност. Този етап включва преглеждане на всяка една постъпила кандидатура, анализиране на съдържанието в автобиографиите, както и запознаване с мотивацията на кандидатите за заемане на длъжността, описана в мотивационните писма.  Следващият етап, е поканата към кандидатите и провеждането на първи интервюта с тях.

Оценяване на притежаваните от кандидатите за работа знания, умения (твърди и меки), професионален опит, образование и квалификации, личностни характеристики – за да бъдат оценени се използват различни методи.

Спрямо политиката на компанията, Експертът, подбор на персонал може да извършва проверка на предоставените от кандидатите препоръки – целта на тази проверка, е да се увери в достоверността на предоставената информация от кандидатите.

– След провеждане на първите интервюта с кандидатите, Експертът, подбор на персонал преценява кои от тях да препоръча на мениджърския екип, с цел провеждане на втори интервюта и избор на титуляр.

Организиране на процеса по назначаване на избрания титуляр за позицията – на този етап от процеса Експертът, подбор на персонал изпраща на кандидата официално предложение за работа, събира необходимите документи за изготвяне на трудовия договор, много случаи дори самият той изготвя трудовият договор (зависи от политиката на конкретната компания, както и от разпределението на задълженията по отдели и между служители).

– Създаване и поддържане на база данни с кандидати – Експертът може да отговаря за създаване, актуализиране и поддържане на база данни с информация за потенциални кандидати, което му позволява да бъде по-ефективен и бърз при стартиране на процес по набиране и подбор за нова вакантна позиция.

Проучване на пазара на труда, включително следене на актуалните тенденции, заплати и изисквания за различни професии, за да може да предоставя ценни съвети и препоръки на ръководството на компанията.

Проучване на конкуренцията – това проучване му помага да подобри конкурентоспособността на организацията, в която работи по отношение на привличането на таланти и наемането на квалифицирани служители.

📑 Освен избраените задължения по-горе, Експертът, подбор на персонал може да изпълнява и други важни функции в зависимост от нуждите и спецификата на организацията, а именно:

Участие в събития, чиято основна цел е представяне на компанията и привличане на потенциални кандидати – това включва участие в различни събития, като кариерни панаири, семинари, презентации в училища и университети и др.

Поддържане на връзки с външни партньори – той може да установи и поддържа партньорски отношения с агенции за подбор на персонал, браншови отрасли и други.

Създаване на работна среда, привличаща и задържаща таланти – специалистът по подбор на персонал може да работи в тясно сътрудничество с мениджмънта, отдел Employer branding или самият той да е отговорен за създаването на привлекателна и поддържаща мотивацията работна среда, която привлича и задържа талантите.

Обучение на нови служители в отдел човешки ресурси, които също ще се занимават с подбор на персонал или обучение на мениджърите на различните отдели в тази насока.

Участие в оценяване на представянето и развитието на служителите в компанията – Експертът, подбор на персонал може да играе активна роля в процеса на оценяване на представянето и развитието на служителите, като помага в изготвянето на цели, възнаграждения и планове за развитие, които са свързани с талантите в организацията.

Знания и умения, които трябва да притежава всеки Експерт, подбор на персонал

📑 Знания:

– Разбиране на бизнеса и стратегическите цели на организацията – служителят, който се занимава с подбора на персонал трябва да разбира бизнес модела, целите и нуждите на организацията, в която/за която работи, за да може да идентифицира съответстващите знания, умения, професионален опит, личностни качества, необходими за успешното изпълнение на всяка една конкретна позиция.

Знания по отношение на пазара на труда – разбирането на пазара на труда, включително спецификите за различните индустрии, изисквания и конкуренцията, е от съществено значение.

Познания за методи и техники за подбор и оценка на персонала – това включва различни методи и инструменти за провеждане на интервюта, тестване на знания и умения, психологически тестове и други. Специалистът трябва да бъде запознат с тях и да може да ги използва ефективно при оценяването на кандидатите.

Знания за трудовото законодателство и нормативни актове – специалистът по подбор на персонал трябва да разбира и да спазва законодателството, регламентиращо трудовите отношения, включително правилата за заетост, равенство на възможностите и защита на личните данни.

Владеене на чужди езици – ако специалистът по подбор на персонал работи в международна компания, и съответно провежда интервюта за работа с кандидати от различни държави владеенето на чужд език, е повече от необходимо. Това му позволява да комуникира ефективно с кандидати от различни култури и да разбира техните нужди и предпочитания.

Психология и поведение на хората – разбирането на основните принципи на психологията и поведението на хората помага на експертите по подбор на персонал да разберат мотивацията, нуждите и предпочитанията на кандидатите и да вземат информирани решения при избора на титуляр за конкретна вакантна позиция.

📑 Всички изброени знания са важни за успешната работа на Експерта, подбор на персонал. Разбира се, те могат да бъдат допълнени с други, които са специфични за конкретна индустрия или бранш. Знанията могат да бъдат придобити чрез обучение и практика.

📑 Умения, които Експертът, подбор на персонал трябва да развие:

За да бъде успешен специалистът по подбор на персонал, то той трябва да развие следните умения:

Комуникационни умения – Експертът по подбор на персонал трябва да бъде ясно и ефективно да представя информация, да е в състояние да изразява и представя идеи, да слуша активно и да умее да задава въпроси, да провежда конструктивни разговори. Разбира се, да поддържа добри отношения с кандидатите и другите заинтересовани страни.

Умения за водене на преговари – умението да провежда успешни преговори е от изключително голямо значение. Той трябва да бъде в състояние да се справя с преговори относно условията на заетост, финансовото възнаграждение и други аспекти на предложението за работа, за да съгласува интересите на организацията и кандидата, в т.ч. и да управлява очакванията на всички заинтересовани страни.

Аналитични умения – трябва да разполага с аналитични умения, които му помагат да проучва и анализира информацията за кандидатите, да оценява техните компетенции и потенциал и да прави обективни оценки на всеки един етап от процеса по подбора на персонал.

– Организационни умения и умения за управление на времето – добрите организационни умения му помагат да управлява множество задачи и да координира процеса на подбор на персонал. Умението за управление на времето е ключово при организирането на информацията, създаването и управлението на графици, при приоритизирането на задачите и ефективното им изпълнение, в т.ч. и спазването на предварително зададените срокове в динамична среда.

– Умения за разрешаване на проблеми – това означава Експертът, подбор на персонал да умее да идентифицира предизвикателствата, да анализира причините за проблемите и да намери подходящи решения.

– Емоционална интелигентност и емпатия – умението да разбира и управлява своите емоции, както и да разбира и да се съобразява с емоциите на другите, е ключово. Това му позволява да разбира мотивацията и нуждите на кандидатите и да изгради позитивни взаимоотношения с тях.

– Технологични умения – в съвременната работна среда специалистът по подбор на персонал трябва да бъде запознат с различни софтуерни платформи и инструменти за подбор на персонал, управление на данни и анализ. Технологичните умения му позволяват да бъде по-ефективен и да използва съвременни рекрутингови технологии и методи.

Към по-горе изброените умения, бихме могли да добавим следните:

– Презентационни умения;

– Адаптивност и гъвкавост;

– Енергия и мотивация;

– Креативност.

Всеки специалист, който има желание за развитие или вече активно се занимава с наемане и подбор на персонал трябва да осъзнава отговорността, която носи, и да надгражда знанията и уменията си непрекъснато. В противен случай, рискува да допуска сериозни грешки при наемането на хора, което впоследствие ще доведе до проблеми в бизнеса, загуба на времеви и финансови ресурси.

Ефективният подбор на персонал е един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, което предполага назначаване на правилните за вашата организация хора на точните работни места в подходящото за това време.

Подборът на персонал е ключова организационна функция. Като такава предполага внимателно планиране и подготовка.

За записване в обучение за придобиване на знания, развиване на умения и практически опит, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com.

Разберете повече подробности Обучение „Подбор на персонал“

С уважение:

Галина Кацарска