Employer branding и създаване на EVP [практическо обучение]

Съдържание на обучението:

Модул № I

📑Установяване на базови показатели

Създаването и прилагането на стойностно предложение е инвестиция на време и финансови ресурси. Крайният резултат от работата по този процес, е да направите разлика преди неговото създаване, и след него.

Ето защо ще отделим време в този първи модул, за да обмислим и да изведем някои базови показатели, с които можете да измервате резултатите след създаването на стойностното предложение.

📝Тези показатели са различни за всяка една компания, спрямо ситуацията, в която се намира.

Най-често срещаните причини, са: намаляване на разходите за набиране на персонал, наемане на повече висококвалифицирани служители или намаляване на текучеството в компанията.

С вас ще разгледаме едни от най-често срещаните, а именно:

– текучеството на персонала;

– процент на отсъствия;

– средна цена за наемане на служител;

– брой кандидати за една вакантна позиция;

– време за заемане на една вакантна позиция;

– средна стойност на отхвърлени оферти, които сте изпратили на кандидати за работа.

🎁 Бонус № 1 – ще ви предоставя информацията в отделен файл, който съдържа идеи за показатели, които бихте могли да използвате.

Дефинирането на стойностното предложение не е нещо, което можете да направите самостоятелно. Независимо дали сте организация от 5 или 20 000 души, ще имате нужда от обратната връзка и подкрепата на целия екип, за да постигнете възможно най-добрите резултати.

За тази цел ще ви подкрепя с въпроси, които е необходимо да обсъдите с ръководния състав на компанията, в която работите. Те са свързани с бизнес целите, които искате да постигнете, чрез развиването на Работодателската марка.

Също така, поставяйки целите и установявайки базовите показатели, които ще измервате, е необходимо да информирате колегите си (по имейл или по време на среща с тях, в зависимост от големината на компанията) защо преминавате през въвеждането на процеса по employer branding, каква нужда от съдействие ще имате, и разбира се какъв е графикът, по който ще се работи, с цел реализиране на проекта.

Ще ви подкрепя в създаването на имейл с тази цел. Ще разгледаме и примерни такива.

Модул II:

📑 Разглеждане и разписване на корпоративната мисия, визия и философия на компанията.

Ще разгледаме реалността в днешни дни, а именно, че компаниите, в качеството си на работодатели – „продават“ себе си, за да привлекат кандидати за работа.

📝 Компания, която се позиционира на пазара като предпочитан работодател не говори/пише непрекъснато: „Колко е прекрасно да работим за нея“. Тя разказва истории, инвестира в корпоративния дух, познава корпоративната философия и може да отговори на въпроса защо съществува.

Ще оформим мисията, визията и философията на компанията по начин, по който да могат да бъдат споделяни и да обединяват хора с еднакви интереси, да изграждат общност.

Ще ви запозная с начините, по които бихте могли да проучите конкурентите на вашата компания. Тези, с които се конкурирате в надпреварата по привличане на кандидати за работа.

На последно място, но не и по важност ще идентифицираме корпоративните ценности.

В какво вярвате, какво е поведението на служители ви в компанията, каква е фирмената ви култура и как да наемате подходящите за вашата компания служители.

🎁 Бонус № 2 – в случай, че до този момент не сте споделяли корпоративните ценности с вашите служители, ще ви запозная с най-добрия начин, по който можете да го направите.

📑 Модул III

Създаване на профил на подходящия кандидат за работа

В този модул ще:

– направим сензорна оценка на подходящият кандидат за вашата компания;

– определим неговите цели, мечти и ценности;

– дефинираме поведенческите му характеристики;

– какво го дразни и отблъсква;

– от какво се нуждае;

– какви проблеми съпътстват ежедневието му.

🎁 Бонус № 3 – Ще ви запозная с теорията на Томас Ериксон, който дели типовете хора, съответно служители според цветова гама (изключително практична и полезна теория).

Ще дефинираме и обединим следната информация за подходящите за вашата компания служители:

– необходим професионален опит;

– задължителни образования и квалификации;

– предпочитаната от тях работна среда;

– предпочитан стил на управление;

– какво е желаното кариерно развитие;

– обучения, от които се интересува;

– проекти, по които иска да работи;

– кои са предизвикателствата пред него;

– какво би го накарало да не продължи в процеса по подбор;

– кой би бил ключовият компонент, на базата, на който служителят ще вземе решение дали да работи за нас или за наш конкурент.

Модул IV

📑 Анализиране

Целите на този четвърти модул, са следните:

– да разберете защо хората искат да работят за вас;

– да разберете каква е основната причина служителите да напускат вашата компания;

– да идентифицирате различията в отделните групи служители.

📝Ще ви предоставя контролен списък от дейности, които ще ви помогнат да направите анализа:

– анкета за удовлетвореността на служителите;

– фокус групи;

– разговори с външни специалисти по подбор на персонал; и разбира се

– анализ на събраните данни.

За всяка една дейност ще ви предоставя информация по отношение на начините за тяхното провеждане, както и набор от въпроси, които ще ви подкрепят в процеса и  разговорите с вашите колеги.

Крайната цел, е да:

– да установите колко удовлетворени са вашите служители към настоящия момент;

– да разберете какво прави вашата организация предпочитано място за работа; и с не по-малко значение

– да разберете всичко, което предизвиква недоволство сред вашите служители.

– биха ли препоръчали на техен познат или приятел да работи във вашата компания?

– имат ли ясна представа за възможностите, които имат за кариерно развитие?

– считат ли, че могат да разгърнат пълния си потенциал в компанията?

📝Една от най-важните стъпки, през която ще преминем е свързана с идентифицирането на проблемите, които имат на ежедневна база в професионален контекст.

🎁Бонус № 4 В случай, че и вие сте една от компаниите, които използват външни специалисти по подбор на персонал, трябва да знаете, те са ценен източник на информация за това защо кандидатите могат да приемат или отхвърлят покани за интервюта и предложения за работа във вашата организация.

Ще ви помогна с конкретни насоки как да проведете разговори с тях, и в резултат да получите обратна връзка за вашата компания.

В края на този модул ще анализираме цялата информация, която е събрана до този момент.

Целта е стимулиране и генериране на идеи за това, което хората биха оценили във вашата компания, а именно:

Финансов аспект: трудово възнаграждение, в т.ч. допълнително материално стимулиране; справедливо оценяване на представянето и по какъв начин е обвързано с трудовото възнаграждение и др;

Придобивки: допълнителен платен годишен отпуск; допълнително здравно осигуряване и друг вид застраховки; инвестиране в придобиване на образованието и/или повишаване на квалификацията; гъвкавост на работния ден, както и осигуряване на придобивки за семействата на вашите служители и др.

Кариерно развитие: предлагани възможности за развитие; провеждане на кариерни разговори; консултации; предоставяне на конструктивна обратна връзка;

Работна среда: демонстриране на признание; свобода при изпълнение на задълженията; стимулиране на лични постижения, както и на екипните; баланс между работата и личния живот; предоставяне на подробна информация, с цел разбиране на ролята и нейните отговорностите.

Фирмена култура: разбиране на бизнес целите и бъдещите планове на компанията; основните ценности в компанията; сътрудничество и екипен дух. социална отговорност, доверие.

📑 Модул V

EVP – Уникално стойностно предложение към служителите

Ще преминем стъпка по стъпка през всички етапи на този процес, определяйки конкурентното предимство на вашата компания. Ще обсъдим в детайли функционалната и емоционална добавена стойност, която предлагате на кандидатите за работа.

Ще се научите да синхронизирате вашето стойностно предложение с:

– визията, мисията и ценностите на вашата организация;

– същността на вашата организация;

– уникалността ви като работодател;

– тона, който използвате в компанията ви.

Модул VI

📑 Популяризиране на създаденото от вас уникално стойностно предложение

В този модул ще обсъдим начините, по които бихте могли да:

– актуализирате информацията на вашия корпоративен уебсайт;

– актуализирате длъжностните характеристики;

– актуализирате шаблоните, които използвате за публикуване на обяви за работа;

– актуализирате акаунтите на вашата компания в различни уебсайтове и социалните мрежи.

🎁 Бонус № 5 – Чек лист, който ще ви помогне да подобрите преживяването на кандидатите за работа във вашата компания

Чек листът съдържа 5 основни области:

– обявите за работа;

– уебсайтът на компанията;

– форма за кандидатстване;

– комуникация с кандидатите по време на процеса по подбор;

– анализ и своевременно подобряване на процеса по подбор.

Модул VII

📑Как да разказвате вашите бранд истории, с цел да привличате кандидати за работа, в качеството ви на предпочитан работодател.

Тук ще ви запозная с „Трите метода за убеждаване“ на Аристотел и с „Пътешествието на героя“.

Предполагам, че това ще е най-приятната и увлекателна част от обучението.

Важна информация:

Бихте могли да се запишете за цялото обучение. В този случай, всеки модул ще е на стойност 90 лв (онлайн сесия, която е с продължителност 4 часа).

Можете и да изберете само отделни модули, към които проявявате интерес – цената ще е 100 лв на модул.

Свържете се с мен на 📧 galinakatsarska@gmail.com или на ☎️ 0884/77-66-56.

С уважение:

Галина Кацарска