Галина Кацарска

Кариерно консултиране

Под “кариерно консултиране” се разбира процесът, в рамките на който кариерен консултант (социална професия), предлага съдействие в съответствие с ограничена метододологична рамка на друго лице (клиент), което получава тази помощ, за да може да вземе добри решения за професионалния си и личен живот.

Сюпър (Super, 1951) дефинира професионалното консултиране като процес, който помага на индивида да създаде вътрешно съгласуван и подходящ образ за самия себе си и на своята роля в света на труда, да провери тази концепция и да я реализира на практика, с цел постигане нa собствено удовлетворение и обществена полза.

Моля Ви, да обърнете внимание, че съществува отчетлива разлика между кариерното консултиране (като непрекъснат процес на оказване на съдействие на лица на различна възраст) и професионалното ориентиране.

➡️ Професионалното ориентиране е процес на предоставяне на съдействие на лица, с цел получаване на определени познания и адаптиране на тяхната жизнена философия към изискванията на пазара на труда.

➡️ Кариерното консултиране се занимава с избора и развитието на личността в рамките на дадена професия.

Кариерен консултант

Основна задача на кариерния консултант, е да улесни достъпа на клиента до възможностите за професионална реализация и да му окаже съдействие в процеса на кариерно развитие.

📑 Кариерният консултант не бива никога да предлага начини за действие, да дава преки съвети или да стига до изводи от името на клиента си.

Основните дейности, извършвани от кариерния консултант:

– Провежда консултации с цел съдействие за изясняването на жизнените и кариерни цели;

– Прилага и интерпретира неформални и формални средства за оценка на способностите и интересите, и за установяването на възможностите за реализация;

– Насърчава дейности за проучване на различни възможности за развитие, посредством поставяне на задачи и планиране;

– Използва информационни системи за кариерно планиране и данни за различни професии, за да помогне на лицата да разберат трудовия свят;

– Предоставя възможности за подобряване на уменията за взимане на решения;

– Съдейства при развиването на индивидуални кариерни планове;

– Обучава клиентите в стратегии за търсене на работа и им съдейства при разработване на портфолио;

– Съдейства при преодоляването на междуличностни конфликти на работното място посредством прилагане на умения, свързани с човешките взаимоотношения;

– Оказва съдействие за по-доброто осъзнаване на интеграцията на професионалната с  останалите житейски роли;

– Осигурява подкрепа на лица, борещи се със стрес на работното място, загубили работата си или сменили професията си.

– Съдейства за изготвянето на кариерен план на развитие на работното място, адекватен на уменията и способностите на лицето и отговарящ на възможностите на организацията.

Въпроси, свързани с кариерното развитие

Процесът на развитие не приключва със завършване на училище или университет. В днешни дни, се поставя акцент върху развитието на човека като процес, обхващащ целия му живот.

През последните години се наложиха следните идеи:

– През всяка фаза от живота си, ние преминаваме през специфичен етап на развитие;

– Житейският път на всеки от нас, е белязан от приемственост и промяна;

– Всеки човек трябва да бъде възприеман, като се вземе предвид неговото физическо, интелектуално, социално и емоционално развитие;

– Човешкото същество следва да бъде анализирано в контекста на обстоятелствата и междуличностните промени, в които живее.

През последните години въпросите, свързани с развитието на хората изглеждат все по-значими. Особено на фона на драматичните промени на пазара на труда в глобален мащаб.

Броят на възрастните, намиращи се в процес на преход в кариерата си, се е увеличил значително през последните три десетилетия.

Търсейки смислена работа, някои възрастни индивиди се сблъскват с:

– промяна на потребностите;

– несъответствие между работата, която имат към момента и преформулираните от тях цели; несъответствие между личните цели и тези на работодателя;

– чувство на изолация в работната среда;

– отчаяние по отношение на бъдещето; и

– намаляването на работната сила в организациите.

Прочетете повече за процеса поКариерно ориентиране и консултиране“.

📑 В случай, че имате нужда от подкрепа по отношение на вашето кариерно развитие – заявете безплатна първа консултация по време, на която ще Ви разкажа повече за процеса. Бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com.

С уважение,

Галина Кацарска