Сключване и регистриране на трудов договор [Обучение]

Възникване, изменение и прекратяване на трудово правоотношение

➡️ Модул I

Какво представлява трудовият договор?

Трудовият договор е съглашение между две страни, които встъпват по между си в отношения с цел да реализират свои потребности. Конкретната причина да се свържат тези две страни, е – работната сила.

Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения.

📑 Какво представлява работната сила?

На този етап, е важно да знаете, че един работник или служител никога не продава цялата си работна сила. Сключваме трудов договор за конкретен характер на работа, и биваме назначавани на конкретна длъжност.

➡️ Модул II

Възникване и изменение на трудовото правоотношение

➡️ Сключване на трудов договор

Двете страни, които стъпват в Трудово правоотношение са работникът и работодателя.

Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди постъпването на работа.

Договорът се сключва лично между работника и работодателя (или негов представител). Желанието за сключване на трудов договор може да бъде изразено от всяка една от страните. За целта работникът трябва да представи конкретен комплект от документи, които ще разгледаме подробно. Също така, ще ви предоставя комплект от задължителни декларации, които работникът или служителят трябва да попълни преди постъпване на работа.

Ще разгледаме подробно:

– законовите дефиниции за работник и служител, както и за работодател;

– кога настъпва трудовата дееспособност в България;

– минимална възраст за приемане на работа;

– приемане на работа на лица, ненавършили 16 години.

➡️ Форма на трудовия договор

Ще разберете защо трудовият договор е формален, възмезден, консесуален, каузален и комутативен.

Ще обсъдим данните, които се съдържат в уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда, и реда за неговото изпращане.

Кога настъпва началото на изпълнението на задълженията по трудовия договор. Кои са задължителните документи, които работодателят, е необходимо да предостави на работника или служителя преди постъпването му на работа.

Сроковете, в които работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа.

➡️ Съдържание на трудовия договор

Съдържанието на трудовия договор обхваща правата и задълженията на двете страни.

Ще разгледаме минималното задължително съдържание, като към него ще ви предоставя необходимите разяснения:

– мястото на работа;

– наименованието на длъжността и характера на работата;

– датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;

– времетраенето на трудовия договор;

– размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;

– еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;

– основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;

– продължителността на работния ден или седмица.

➡️ Времетраене на трудовия договор

Трудовият договор може да бъде сключен:

– за неопределено време;

– като срочен трудов договор.

*В случай, че желаете, бихте могли да добавите към това обучение и модул „Срочни трудови договори“, както и „допълнителен труд по трудов договор“.

➡️ Трудов договор със срок за изпитване и всички условности, които произтичат от него, в т.ч. и неговото прекратяване.

➡️ Основни задължения на страните по трудово правоотношение:

– съдържание на трудовото правоотношение;

– задължение за добросъвестно изпълнение;

– задължения при изпълнение на възложената работа;

– задължения на работодателя за осигуряване на условия за работа;

– задължение на работодателя за издаване на документи;

– задължение на работодателя да води трудово досие на работника или служителя. Тук ще поставим специален акцент върху подредбата и съдържанието на трудовите досиета.

Модул III

Изменение на трудовото правоотношение

– забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение;

– изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие;

– изменение на мястото и характера на работата от работодателя;

– запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя.

Модул IV

Прекратяване на трудовото правоотношение

– основания за прекратяване на трудовия договор;

– прекратяване на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие;

– прекратяване на трудовия договор от работника или служителя без предизвестие;

– прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие;

– прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие;

– прекратяване на трудовия договор по инициатива на работодателя срещу уговорено обезщетение;

– закрила при уволнение;

– форма и момент на прекратяване на трудовия договор.

Обучението се провежда индивидуално и е в онлайн формат. Разделено е в 4 дни (по ваше желание може да са делнични дни или уикендите), като през всеки един от тези дни, ще се запознаем и с нормативните документи, които е повече от задължително да познавате и да работите с тях.

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

📑 В случай, че сте работодател, който има нужда от съдействие при обучение на служители в отдел личен състав или одитиране на трудови досиета, ще се радвам да си сътрудничим!

С уважение,

Галина Кацарска