Сключване на трудов договор [видео обучение]

Възникването на трудовото правоотношение и началото на изпълнението на задълженията по трудовия договор са от голямо значение, както за трудовите права и задължения на работниците и служителите, така и за задълженията на работодателите. Това е основната ми мотивация да създам обучението „Сключване на трудови договори“, което е изключително полезно за начинаещи колеги в областта на ТРЗ и личен състав, както и за всеки специалист в областта на човешките ресурси, който в забързаното ежедневие не е успял да обърне внимание на темата в детайли.

Обучението е разделено на 6 основни теми, както следва:

Възникване на трудово правоотношение

📑 В тази част получавате 3 видеа, които ви предоставят следната информация:

– Какво представлява трудовото правоотношение;

– Какво представлява работната сила (предметът на трудовото правоотношение), и защо никога не предоставяме цялата си работна сила на нашите работодатели;

– Същност, прилики и разлики между индивидуални и колективни трудови правоотношения;

– Страни по трудовото правоотношение и основания за неговото възникване;

– Какво представлява Трудовата дееспособност (разлика между трудовата и гражданската дееспособност).

Сключване на трудов договор

Сключване на трудов договор

📑 В 3-те видеа, които ще получите са застъпени следните основни теми:

– Назначаване на непълнолетни лица (минимална възраст, забранени дейности, специални грижи за непълнолетните, както и задълженията на работодателите);

– Подробно обяснение, по отношение на това защо един трудов договор е формален, възмезден, консесуален, каузален и двустранен;

– Кога настъпва фактическото изпълнение на задълженията по един трудовия договор.

Необходими документи за сключване на трудовия договор

Необходими документи за сключване на трудовия договор

– във видеото се разглежда Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор, и се предоставят пояснения към нея.

Задължително съдържание на трудовия договор

Задължително съдържание на трудовия договор

– Тази част от обучението е разделена в 3 видеа, тъй като освен теорията, с която задължително трябва да сте запознати, ще ви бъде предоставена и информация за често срещани въпроси от практиката.

Уведомяване на Национална агенция за приходите (НАП) за сключени трудови договори (регистрация на трудови договори)

Регистриране на трудов договор

Основни теми в тази част, са:

– Задълженията на работодателя за изпращане на уведомление до Националната агенция за приходите;

– Защо много често се допуска грешка в разбиранията  че задължителните документи, които трябва да бъдат предоставени на работника или служителя преди постъпването му на работа са само екземпляр от сключения трудов договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 КТ (разглеждаме конкретен пример);

– Разглеждане на уведомлението в детайли (съдържание), начини за неговото изпращане;

📑 Практическо видео, с помощта на което, бихте могли да се запознаете на практика как се попълва уведомлението през програмния продукт на НАП.

Трудова книжка

Трудова книжка

– Разглеждане на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж и Кодексът на труда (задължения и права на работника или служителя, в т.ч. и на постъпващите за първи път на работа, както и на работодателя);

– Кои са данните, които като служители на отдели ТРЗ и личен състав вземаме от трудовите книжки на новопостъпващите служители;

– Подробно разглеждане на вписванията (по страници), които се правят в трудовата книжка (при условно разделение на общи данни, основни обстоятелства, свързани с трудови правоотношения, и специфични обстоятелства, свързани с трудови правоотношения);

– Задължението на работодателите за водене на прономерован, прошнурован и заверен с подпис и печат дневник за издадените трудови книжки (практически съвет от практиката за разделяне на дневника на две основни части);

– Вписване на изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение и запорни съобщения;

– Приключване на трудовата книжка.

📑 Бонус видео, което съдържа “трик” как да пресмятате трудов стаж на служител, когато не разполагате с калкулатор.

Трудово досие

Трудово досие

Видеото ви предоставя информация кои са документите за работниците или служителите, които работодателят е длъжен да създава и съхранява в трудовите им досиета, както и сроковете за тяхното съхранение.

📑 Към всички видеа получавате и подробно разписано съдържание във pdf формат.

Цената на видео обучението е: 45.00 лв

Видео обучението може да бъде заменено с присъствени онлайн сесии (5 на брой). В този случай, цената ще бъде различна.

Бихте могли да заявите желанието си за неговото закупуване, попълвайки формата по-долу.

С уважение,

Галина Кацарска