Видове трудови договори [Обучение]

Обучението обхваща следните 3 вида трудови договори:

– Безсрочни трудови договори;

– Срочни трудови договори;

– Трудов договор за допълнителен труд, и

обхваща следната материя:

Безсрочен трудов договор:

– Какво представлява трудовият договор;

– Какво представлява работната сила, и коя част от нея продаваме на работодателя си при сключване на трудов договор;

– Законови дефиниции за “Работодател” и “Работник/Служител”;

– Кои са конкретните данни на двете страни по трудовото правоотношение, които е необходимо да бъдат вписани в трудовия договор;

– Трудовата дееспособност в България;

– Какво се определя с трудовия договор, както и тълкуване на всеки един от задължителните елементи;

– Разликата между датата на сключването му и началото на неговото изпълнение на работата;

– Видове задължителни документи, с чието връчване и подписване трудовият договор се смята за сключен;

– Законоустановени срокове – как и при какви настъпили обстоятелства започва да тече едноседмичния срок, в който работникът/служителят трябва започне изпълнението на работата по трудовия договор;

– Времетраенето на трудовия договор;

– Срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор;

– Трудов договор със срок за изпитване;

– Изменение на трудовото правоотношение по взаимно съгласие;

– Прекратяване на договора със срок за изпитване – за какво трябва да внимаваме;

– Обявяване на недействителност на трудовия договор;

– Трудов договор за надомна работа, същност, приложение и всички произтичащи от него права и задължения.

Видове срочни трудови договори:

– Видове срочни договори, и тяхната продължителност;

– Специфики, свързани с превръщането на срочния трудов договор в договор за неопределено време, както и необходимите документи, които трябва да бъдат подготвени;

– Срочен договор до завършване на определена работа – изготвяне на спецификация; определяне на критерии за завършеност на работата; определяне на длъжностното лице, което ще състави протокол за завършеност на работата, както и лицето, което ще приеме свършената работа.

– Срочен договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа – вписване на титуляра; документално оформяне при промяна на замествания; отбелязване на привилегии, които титуляра няма.

– Особености, в случай, че заместващия замества временно, и след това се връща към безсрочния си трудов договор.

– Изключения по чл. 68, ал. 4 – при какви условия, бихме могли да сключване срочен трудов договор за срок по-малък от 1 г.

– Какви са задълженията на работодателя за предоставяне на своевременна писмена информация за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да осигури възможност за постоянна работа.

– Искане от страна на работника/служителя по чл. 67, ал. 3 договорът му да стане срочен, или изразяване на неговото желание да замества негов колега.

– Задължения на работодателя, по отношение на мотивиран отказ към искане на работника/служителя – срокове, периодичност. Хипотезите се отнасят за непълно работно време и/или да е на срочен трудов договор.

Трудов договор за допълнителен труд, по чл. 110 и чл. 111КТ:

– Каква е спецификата, свързана с длъжностите по основния трудов договор, и в договора за допълнителен труд. Кои са най-често срещаните грешки;

– Какви са измененията в чл. 111 КТ, които са в сила от 01.08.2022 г.;

– Кои са длъжностите, за които има забрана за полагане на допълнителен труд;

– Какви са спецификите, свързани с регламентирането на работното време по трудов договор за допълнителен труд, които се вписват в самия договор.

📑 Препоръчвам ви да комбинирате това обучение с “Обучението за длъжностна характеристика”. При всеки един от по-горе споменатите трудови договори – има ключови специфики при изготвянето на длъжностната характеристика.

Обучението се провежда в рамките на 3 онлайн срещи. По време на всяка една от тях ще се разглежда само по един конкретен вид трудов договор!

Цялото обучение, е напълно съобразено с промените от 01.08.2022 г.

За записване в обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com. Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬

📑 В случай, че сте работодател, който има нужда от одитиране на трудови досиета, ще се радвам да си сътрудничим!