Как да се подготвите за интервю за работа [пълно ръководство + въпроси и отговори]

Интервюто за работа е процес, взаимодействие между работодател и кандидат за работа.

Основната цел на работодателя по време на интервюто за работа е да опознае кандидата за работа възможно най-добре.

От една страна, задълбочено се интересува от неговите знания и умения, професионален опит, образование и квалификации, както и личностните му характеристики. От друга страна, би искал да обсъди с кандидата за работа какви са притесненията му, както и очакванията му (не само за трудово възнаграждение, но и за кариерно развитие). Разбира се, обръща внимание не само на силните му страни, но и на слабите такива.

Интервюто за работа позволява на работодателя да оцени дали кандидатът отговаря на изискванията за обявената вакантна длъжност, и дали ще бъде подходящо допълнение към вече сформирания екип във фирмата, на база на личностните му характеристики.

Интервюто за работа е двустранен процес, което означава, че кандидатът за работа има възможност да научи повече за компанията, задълженията и отговорностите на позицията, работната среда, възможностите за обучение и развитие, както и други теми, които биха му помогнали да вземе информирано решение.

📑 Страни, участващи в интервюто за работа

По време на интервюто за работа обикновено участват следните служители от страна на работодателя:

– представители на отдел човешки ресурси/Специалисти подбор на персонал (Recruiters);

– работодател/hiring manager;

– настоящи служители, които работят в отдела, за който кандидатствате – те слушат внимателно и наблюдават кандидатите, участвайки активно в процеса по вземане на решение;

– интервюиращи от други отдели на компанията: В зависимост от политиките в компанията, както и от естеството на позицията, може да участват и представители на други отдели.

Подготовка преди явяване на интервю за работа

Това е най-важната и ключова стъпка за успешното представяне на всеки кандидат за работа.

Преди да се явите на интервю за работа, водени от желанието за кариерно развитие, е необходимо да направите нещо, което е от изключително голямо значение.

Необходима Ви е задълбочена и сериозна подготовка, на базата, на която ще можете да представите вашите знания, умения и професионален опит по аргументиран начин.

Дори да сте утвърдени професионалисти с дългогодишен опит в конкретна сфера и индустрия; да имате постижения, количествени и качествени резултати, положително въздействие върху цялата дейност на компанията, е напълно възможно да не можете да ги формулирате и изразите, така че да предизвикате интереса на потенциалния работодател по време на интервю за работа.

На базата на дългогодишния ми опит като експерт, подбор на персонал бих могла да кажа, че кандидатите за работа допускат една основна грешка по време на интервю за работа. И тя, е че предоставят прекалено много информация за себе си, и своя опит, и често тази информация не е свързана с конкретиката на позицията, за която кандидатстват.  Говорят за целия си опит, за изборите, които са правили, за идеите, които имат и т.н.

Необходимо е да положите усилия, за да постигнете ясна представа за притежаваните от вас личностни качества, преносими умения, силни страни и реално придобития професионален опит. Също така, е необходимо да идентифицирате подходящата за вас работна среда.

След това, да помислите по какъв начин те коренспондират на задълженията и отговорностите, които са обявени във вакантна длъжност, към която проявявате интерес, или като цяло към позицията, към която се стремите в бъдеще.

Това, което интервюиращият или бъдещият ви работодател, би искал да чуе във вашето представяне е пресечната точка.

Големият въпрос тук, е как да намерите пресечната точка? Какви са доказателствата, които имате?

Считам за изключително важно да разгледаме подробно всяка една от стъпките в процеса по подготовка преди явяване на интервю за работа:

📑 Стъпка 1: Проучване на компанията

Как да проучите компанията, в която кандидатствате за работа?

Разгледайте официалния уебсайт на компанията:

– Посетете официалния сайт на компанията, където може да намерите информация за продуктите, услугите, историята, мисията, визията и ценности на компанията, и разбира се за ръководството и служителите на компанията.

– Прегледайте публикувани новини и статии за компанията в интернет пространството. Една от основните цели на това проучване, е да разберете каква е актуалната дейност и настоящото състояние на компанията.

– Изучете профилите на компанията в социалните мрежи: LinkedIn, Facebook, Twitter и Instagram. Това ще ви даде възможност да научите повече за постиженията на компанията, организираните от тях събития и корпоративна култура. Какви публикации споделят служителите на компанията, какъв е тонът, който използват. По какъв начин компанията демонстрира уважението си към хората, които работят в нея. Препоръчан работодател ли са (тук бъдете много внимателни) индикира ли компанията, че има разработени програми за обучение и развитие;

– В LinkedIn, бихте могли да достъпите важна информация за настоящи и бивши служители, дори да проследите текучеството в организацията.

– Потърсете клиентски отзиви за продуктите или услугите на компанията, както и за клиентското обслужване. Това ще ви помогне да разберете как се отнасят към клиентите и как се справят с техните нужди.

– Проучете конкуренцията – проучете и други компании, които работят в същата индустрия и са конкуренти на компанията, към която проявявате интерес. С това действие ще можете да сравните и да разберете как компанията, в която ви предстои да се явите на интервю за работа се позиционира на пазара.

От една страна, това запознаване в детайли с компанията, ще ви помогне да направите силно първоначално впечатление. От друга страна, има нещо друго, което е много важно, но голяма част от кандидатите пренебрегват, а именно техния собствен отговор на въпроса: „Аз наистина ли искам да бъда част от тази компания, припознавам ли се в нейната мисия и ценности?

Също така, ще можете да зададете по-информирани въпроси по време на интервюто и да заявите по професионален начин вашата мотивация и интерес към позицията и компанията.

📑 Стъпка 2: Идентифицирайте вашите ценности и професионални интереси

По-голямата част от хората, на които съм помогнала да се представят професионално по време на интервю за работа, споделят, че никога не са се замисляли, и съответно не са идентифицирали професионалните си ценности.

Професионалните ценности представляват основополагащи убеждения, принципи и умения, които определят какво е важно за нас по пътя на кариерното ни развитие.. Те са своеобразни ориентири, които ни помагат да вземаме решения, да поставяме приоритети и да определяме как се държим в различни ситуации. Ценностите играят ключова роля в формирането на нашата личност, идентичност и поведение.

Тези стъпки ще ви помогнат да ги идентифицирате вашите ценности и интереси. Отделете време, за да:

– помислите и изясните за себе си какво е истински важно за вас в професионалното ви развитие. Анализирайте вашите професионални интереси – какъв вид работни задачи, проекти и области на дейност ви привличат най-много и какви са най-важните ви приоритети;

– спомнете си моменти от професионалния ви живот, когато сте били удовлетворени и горди с постиженията си. Анализирайте какви са общите черти на тези моменти и какви ценности са били водещи за вас по това време.

– спомнете си какви действия сте предприемали в различните ситуации. Опитайте се да си спомните какво ви е мотивирало и какви са били основните принципи, които са стояли зад действията ви.

Опитайте се да живеете в синхрон с вашите ценности. Поддържането на последователност между това, в което вярваме и това, което правим е ключов елемент на ценностната ни идентичност.

📑 Стъпка 3: Анализирайте придобития от вас професионален опит

Процесът, през който преминавам с моите клиенти е проектиран по такъв начин, който им помога методично да оценят всяка една работна позиция, която са заемали. Как да анализирате вашия професионален опит в няколко стъпки:

– фокусирайте се върху специфичността на изпълняваните от вас задължения и отговорности;

– идентифицирайте и конкретизирайте постигнатите от вас резултати, разделяйки ги на количествени и качествени;

– помислете какво е било цялостното ви въздействие върху позициите, които сте заемали;

– синтезирайте информацията за постиженията/проектите, с които най-много се гордеете.

📑 Стъпка 4: Идентифицирайте подходящата за вас работна среда

Подходящата за вас работна среда е тази, в която ще имате възможност да разгърнете потенциала си.

С моите клиенти обсъждаме и търсим отговорите на най-важните въпроси, свързани с корпоративната култура, мениджмънта в една компания, както и екипа, към който с удоволствие биха се присъединили.

📑 Стъпка 5: Анализирайте внимателно обявата за работа, по която кандидатствате

Прочетете внимателно обявата за работа и анализирайте изискванията и отговорностите, свързани с позицията. Обърнете внимание на техническите умения, професионалния опит и необходимото образование и квалификации за заемане на позицията.

Работете целенасочено в посока идентифициране на съответствие между вашите професионални интереси/цели и задълженията и отговорностите на длъжността, за която кандидатствате. Това ще ви помогне да споделете по време на интервю за работа с интервюиращите какво ви привлича в компанията, до каква степен вашите лични и професионални ценности отговарят на споделяните от компанията, по какъв начин, притежаваните от вас знания, умения и опит могат да допринесат за успеха на компанията.

Видове интервюта за работа

Интервютата за работа могат да бъдат разделени на няколко основни вида, като всеки от тях има свои специфични характеристики и цели. Предлагам ви да разгледаме част от тях:

– Структурирано интервю: този вид интервю е организиран въз основа на предварително определени въпроси, на които всеки кандидат трябва да отговори. Този метод помага на работодателя да сравни отговорите на всички кандидати и да вземе по-обективно решение;

– Неструктурирано интервю: при този вид интервю работодателят може да задава различни въпроси на всеки един от кандидатите за работа, като се основава на потребностите на организацията. Този вид интервю дава възможност на кандидатите да покажат по-широка гама от знания, умения, опит и качества;

– Поведенческо интервю: този вид интервю се фокусира върху предишния опит на кандидата и как той се е справял в конкретни ситуации. Целта е да се предвиди бъдещето поведение на кандидатите за заемане на вакантната позиция, въз основа на миналото им;

– Ситуационно интервю: при този вид интервю се представят хипотетични ситуации, в които кандидатът би могъл да попадне. От него се изисква да предположи как би се справил и какви решения би взел. Това дава възможност да се оцени аналитичното мислене и креативността на кандидата;

– Техническо интервю: този вид интервю се използва, когато работата изисква специфични технически знания или умения. Кандидатите се оценяват въз основа на техния технически опит и способност да се справят с конкретни задачи;

– Групово интервю: при този вид интервю група кандидати се събират заедно и им се дават задачи или определени сценарии, върху които трябва да работят заедно. Това интервю е добър начин да се оценят комуникационните и уменията за работа в екип на кандидатите;

– Онлайн интервю: в последно време онлайн интервюта за работа стават все по-популярни, особено поради нарастването на работата от разстояние. Те могат да бъдат структурирани или неструктурирани и се провеждат чрез видеоконферентни платформи.

Както вече споменах, това са само част от основните видове интервюта за работа. Работодателите могат да комбинират различни методи и подходи в зависимост от спецификите на позицията и фирмата.

Интервю за работа – въпроси и отговори

Никой не би могъл да ви каже какви точно въпроси ще ви бъдат зададени по време на интервю за работа, тъй като всеки интервюиращ има собствен стил на водене на интервюта, а и изключително важно значение имат задълженията, отговорностите и изискванията на позицията.

С вас ще разгледаме част от най-често задаваните въпроси.

📑 Разкажете ни повече за себе си?

Не забравяйте, че всичко, което ще разкажете за себе си трябва да е свързано с конкретната позиция, за която кандидатствате.

Кратко и ясно разкажете за вашия професионален опит, който отговаря на изискванията за заемане на длъжността. Използвайте информацията, която имате от анализирането на придобития от вас професионален опит, а именно: постигатите от вас резултати (количествени и качествени); цялостното ви въздействие върху позициите, които сте заемали; постиженията и проектите, с които най-много се гордеете.

Лични качества и умения: Обърнете внимание на няколко лични качества и умения, които считате, че ви правят подходящ кандидат за работата. Това могат да бъдат комуникационни умения, способността ви за работа в екип, аналитични умения или други.

📑 Какво ви мотивира да кандидатствате по обявената от нас вакантна позиция?

Повече от препоръчително е да се подготвите за този въпрос. Дори да не ви бъде зададен директно, интервюиращият ще търси вашата мотивация в цялостното ви представяне.

Отговаряйки на въпроса “ Какво ви мотивира да кандидатствате по обявената от нас вакантна позиция?“, е важно да подчертаете съответствието между вашите кариерни цели и интереси и задълженията и отговорностите на конкретната позиция. Ето няколко съвета как да структурирате своя отговор:

– вашата мотивация за заемане на длъжността е връзката между натрупания от вас до този момент професионален опит и бъдещите ви кариерни цели, както и защо мислите, че конкретната вакантна позиция ще ви помогне да постигнете кариерните си цели.

– мотивацията ви може да бъде и индустрията, в която оперира компанията, специфичността на проектите, по които работи, дори и нейните клиенти.

– може да притежавате специфични умения, които бихте искали да доразвиете, и съответно компанията да може да ви предостави тази възможност, с което и вие ще допринесете за нейния успеха.

Споделете с интервюиращия какво ви е впечатлило в компанията, докато сте я проучвали.

📑 Кои са вашите силни страни и как ги използвате в работното ви ежедневие?

– идентифицирайте своите силни страни и споделете най-ключовите от тях по време на интервюто за работа /не забравяйте, че те трябва да са в контекста на работата, за която кандидатствате/. Това могат да бъдат технически умения, комуникационни умения, управленски умения, креативност, умения за разрешаване на проблеми, аналитични способности и др;

– обяснете с какво значение са притежаваните от вас силни страни, и как до този момент са ви помагали да бъдете ефективни и продуктивни на работното място;

– задължително трябва да ги подкрепите с примери: разкажете за проекти или ситуации, в които вашите силни страни са били от съществено значение за успешното изпълнение на задълженията ви.

📑 Какви са вашите слаби страни и как се опитвате да ги подобрите?

Бъдете честни!

Не ви съветвам да прикривате слабите си страни. Вместо това разкажете на интервюиращия как се опитвате да ги подобрите:

– бихте могли да споделите за ваши участия в обучения, курсове или съвместната ви работа със специалист в професионалната област, в която вие искате да се развивате, които имат за цел да развият конкретни умения или знания;

– подчертайте лична ви ангажираност с вашето професионално развитие – обяснете, че сте отворени за конструктивна обратна връзка, и че ще положите необходимите усилия, за да преодолеете споделените от вас слаби страни.

📑 Как се справяте с работа в екип, и съответно как допринасяте за успеха на екипа?

Способността на всеки един от нас да работи с другите в екип и да допринася за постигането на общите цели е от изключително голямо значение:

– споделете вашите разбирания за добра и открита комуникация и сътрудничество в екипа. До каква степен обсъждането и споделянето на идеи са важни за вас;

– покажете, че сте добър слушател, че сте отворени към идеите и гледните точки на другите, особено при вземане на решения;

– разкажете на интервюиращия как до този момент сте подкрепяли вашите колеги, разбирайки различните роли и отговорности на служителите в екипа.

📑 Как организирате времето си, така че да не изпускате крайните срокове на възложените ви задачи?

Отговаряйки на този въпрос е важно да покажете вашите умения за управление на времето и планиране на задачите:

– разкажете как приоритизирате задачите си, определяйки времеви рамки за всяка една от тях. Кои са инструментите, които използвате (електронни календари, приложения за управление на времето и др).

– подчертайте важността на поставянето на реалистични срокове за изпълнение на рзличните задачи. Обяснете как използвате вашият професионален опит, за да прецените времето, необходимо за завършването на всяка задача.

– обърнете внимание, че много често външната среда ни налага обстоятелства, които ни възпрепятстват в изпълнението на задълженията ни. Важно е да изразите вашата гъвкавост и готовност за повторно приоритизиране и да адаптирате към ситуацията.

📑 Какво е очакваното от вас трудово възнаграждение?

Преди да формулирате вашия отговор на въпроса, свързан с очакваното трудово възнаграждение, ви препоръчвам да се информирате за възнагражденията в индустрията, в която оперира компанията, и да вземете под внимание нивото на позицията, за която кандидатствате в йерархията на компанията.

Освен конкретна сума, бихте могли да посочите диапазон на възнаграждението. Това демонстрира гъвкавост и откритост за преговори. Също така, съвсем спокойно можете да споделите към какъв вид придобивки проявявате интерес – бонуси, допълнително здравно осигуряване, допълнителни дни платен годишен отпуск, възможности за обучение, менторство и професионално развитие, гъвкаво работно време и други.

Въпроси, които вие да зададете на интервюиращия по време на интервю за работа

📑 Как протича един типичен работен ден на човека, който ще изпълнява конкретната длъжност във вашата компания?

Това е най-добрият начин, по който бихте могли да разберете в какво точно се изразява работата. Също така, ще можете да си представите до известна степен и времето за изпълнение на всяка една роля, която се включва в позицията. Получавайки отговор на този въпрос бихте могли да обмислите дали динамиката на ежедневието е подходяща за вас и дали чутото коренспондира с това, което очаквахте, кандидатствайки за конкретната длъжност.

📑 Какви са вашите очаквания към човека, който ще заеме позицията през първите 2-3 месеца?

Очакванията трябва да бъдат конкретни и ясни. Всеки работодател, или представляващият го по време на интервюто трябва да може да обясни ролята/длъжността, какви са целите поставени пред нея, и как тези отговорности оказват влияние върху цялата организация.

От не по-малко значение, е да разберете какво обучение, съдействие и подкрепа можете да очаквате през въвеждащия период като нов служител.

Има ли компанията разработени политики по въвеждането на нови служители; какви са действащите фирмени политики и процедури; можете ли да разчитате на конструктивна обратна връзка; достъп до какви ресурси ще имате, с цел ефективното и правилно изпълнение на работните ви задачи.

Всички тези въпроси са от изключително важно значение, за да можете да придобиете по ясна представа за позицията, както и да прецените собствените си възможности.

В случай, че има област, в която имате по-малко опит, а към нея ще има конкретни очаквания, споделете с интервюиращия вашите притеснения.

📑 Как се измерва успехът на тази позиция?

Разбирането как компанията или бъдещият ви екип измерва успеха е от ключово значение за справянето ви с новата роля.

Задавайки този въпрос, ще покажете, че свързвате работата с конкретни резултати, и сте готови да поемете тази отговорност.

Избирайте компании, в които този процес е напълно прозрачен.

Целта е да придобиете представа как ще се оценява вашият напредък и заложените очакванията към вас.

В случай, че при споделянето на очакваните от вас резултати, чуете специфични термини, чието значение не знаете, не се притеснявайте да попитате за значението им. На много места се използват вътрешно-фирмени термини. Това не бива да ви притеснява, вашата крайна цел е да получите максимално подробна и ясна информация.

📑 Кое е най-голямото предизвикателство, пред което ще се изправи човекът, който ще заеме позицията?

Всяка една позиция, крие своите предизвикателства, задавайки този въпрос ще индикирате, че сте наясно с този факт, и бихте искали да го обмислите, за да прецените дали сте готови да се справите с тях.

Отговорът на този въпрос, ще ви даде допълнително информация за компанията, така че ще имате възможността да вземете информирано решение.

Много е важно да се уверите, че вашите знания, умения, професионален опит и таланти, съвпадат с тези, които са необходими за заемане на позицията, че ще ви позволят да се справите с предизвикателствата, и наистина да придадете стойност на работата, както и в ежедневието на екипа, с който ще работите.

📑 Какъв е пътят на развитие във вашата компания?

Отговорът от страна на интервюиращия ще ви даде яснота по отношение на програмите за развитие, които са изградени в компанията. В случай, че се отвори нова позиция, има ли изградена култура първо да се представя пред настоящите служители, или директно се търси външен човек.

Това е времето, в което да разберете плановете им за позицията, за която кандидатствате. Помислете дали чутото ще ви даде увереност, че бихте имали дългосрочно сътрудничество с тази компания.

📑 С какъв екип ще работя?

Попитайте на какви длъжности са служителите в екипа, към който ще се присъедините. Отворени ли са да споделят знания и умения? Бихте ли могли да разчитате на тяхната подкрепа по време на въвеждащия период?

Свържете се с мен, за да запазите безплатна консултация в рамките на 20 минути. По време на нашата онлайн среща ще ми разкажете за най-големите предизвикателства, пред които сте изправени, а аз ще ви предоставява подробна информация – как бих могла да ви подготвя за професионално представяне по време на интервю за работа. Бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com.