Токсична работна среда

Какво представлява токсичната работна среда?

Токсична работна среда е тази, в която негативното поведение е впито в културата на компанията. Служителите са подложени на стрес, комуникацията е ограничена, обвиненията са широко разпространена практика, и хората сe възнаграждават за неетични, вредни или нелоялни отношения и действия.

Едновременно с това в токсична работна среда, ръководителите често показват своите предпочитания към определени служители за това, че правят всичко необходимо, за да постигнат конкретни резултати, независимо от последиците за останалите служители в компанията.

Най-често срещаните признаци на токсична работна среда

Комуникацията е в основата на доброто и функционално работно място. Начинът, по който една компания се справя с въвеждането на нови служители в компанията, е 100 процента показателен за фирмената култура. Компания със силни ценности знае как да ги демонстрира във всеки един аспект на бизнеса. Ако яснотата, прозрачността и организацията са водещи за компанията, то служителите ще се постараят кандидатите за работа да го разберат още по време на интервютата за работа.

🚩 Червен флаг №1, свързан с комуникацията:

– комуникацията в организацията е неефективна;

– има постоянна липса на яснота около работните проекти, вкл. служителите, които работят по тях получават разнопосочна информация;

– пасивно-агресивната комуникация е често срещана.

*Пасивно-агресивно поведение се характеризира с пасивна враждебност и избягване на пряка комуникация. Бездействието е типична пасивно-агресивна стратегия. Подобно поведение предизвиква раздразнение или объркване. Хората, които са подложени на пасивно-агресивно поведение, могат да изпитват безпокойство поради несъответствието между това, което възприемат, и това, което им се казва.

– хората много по-често спорят, отколкото дискутират;

– проблемите се задълбочават, а не се разрешават (фокусът е върху проблемите, а не върху решенията), вкл. участието в нездравословни конфликти е ежедневие;

– постоянна комуникация „извън работно време“;

– слаби  умения за слушане;

– служителите имат усещането, че непрекъснато биват лъгани.

🚩 Червен флаг №2 – висок процент текучество

Високият процент на текучество в една организация, е сигурен знак, че работното място е токсично. Той обикновено индикира за липса на организация, ясни цели и посока, лошо лидерство, както и/или липса на възможности за развитие.

Друга характерна черта, е постоянното освобождаване на служители по време на изпитателния срок, без ясна аргументация за неефективното им представяне като служители.

🚩 Червен флаг №3 – липса на баланс между работа и личен живот

Много често,токсичното работно място се характеризира с абсолютната липса на баланс между работата и личния живот.

Балансът между работата и личния живот, е от съществено значение за нашето здраве. В случай, че вашият работодател изисква от вас да сте на разположение винаги извън работно време, да отговаряте на имейли вечерно време или през уикендите, то това е токсично поведение.

Смятам, че е важно да се отбележи, че винаги може да възникне непредвидена ситуация, в която да останем след работа, да отговорим на телефонно обаждане вечерта или да посетим офиса събота или неделя, и това е част от реалността. Обърнете внимание обаче, че това не бива да се превръща в практика.

Токсичните работни места могат да доведат до стрес, депресия, увреждане на самочувствието ви, особено, когато сте заобиколени от демотивирани колеги.

🚩 Червен флаг №4 Демотивирани колеги, склонни към разпространение на клюки.

Ето как е напълно възможно да ви се отрази взаимодействието и работата с тези хора:

– прекомерна натовареност с работа, която е в тяхната компетенция, но отказват да я свършат и прехвърлят към вас;

– постоянно се чувствате изключен от група колеги;

– оформят се групи, които имат външна незаинтересованост към всеки друг служител, който е извън нея. В резултат, на което не оказват съдействие дори и конкретните задачи да са в тяхната компетентност;

– по-интересните проекти често се предлагат на определена група, независимо от уменията и професионалния им опит.

📑 Много често служителите, които са обект на тормоз, може да започнат да изпълняват ролята на насилници.

🚩 Червен флаг №5 Неефективна фирмена култура, в т.ч. непрофесионално поведение от страна на мениджърския екип

– не винаги е ясно кой е отговорен за конкретна работа. Служителите често не могат да спазят предварително зададените срокове. Работата им не отговаря на стандарта за качество;

– екипите работят в условия на силна конкуренция, а не в сътрудничество.

– микромениджмънтът е широко разпространен. Много често ръководителите знаят всичко и винаги са прави, също така не допускат чужда гледна точка. Имат нереалистични очаквания за резултати, които е невъзможно да бъдат постигнати.

– служителите не смятат, че имат контрол върху своите действия, също така са напълно наясно, че не участват при вземането на решения, които се отнасят и до тяхната работа.

– пътят на развитие и израстване в компанията, е непоследователен, няма прозрачност и яснота за стъпките, които е необходимо да бъдат извървяни;

– текучество на служители, отдавна е част от ежедневието на компанията;

– не е тайна за никой, че често служителите напускат конкретна компания, заради мениджъра си. Поради неговата некомпетентност, или поради неспособността му да насърчава култура на открита и прозрачна комуникация.

📑 Причини за възникване на токсичната работна среда?

Често токсичността започва с нарушаването на психологическия договор.

Може да започне още на първия работен ден. Пристигайки, изпълнен с надежда и амбиции на работа, служителят да открие, че работата, представена по време на интервютата за работа, не отговаря на реалността.

Може, същото нещо да бъде установено с течение на времето, опознавайки средата, и обръщайки внимание на взаимоотношенията между служителите.

Токсична работна среда може да възникне, в случай, че служител, който не се интересува от хората бъде назначен на висок пост в организацията. Неосъзнатостта му, по отношение на важността на мотивацията и нейното въздействие го кара да дава приоритет на резултатите пред всичко останало. В резултат, на което човешките взаимоотношения в организацията започват да страдат.

Токсичната работна среда може също да се развие, когато има нездравословна конкуренция за ресурси и съревнование между служителите и различните отдели. Служителите може да се състезават за бюджет, време, разпределение на задачи, които са от решаващо значение за проектите, по които работят, или дори за време или внимание, което търсят и им е необходимо от мениджърите.

Как да разпознаем токсичната работна среда още по време на интервю за работа

🚩 Чувствате се притиснати да приемете покана за интервю във възможно най-кратки срокове.

Всеки път, когато почувствате натиск от страна на интервюиращия, бъдете внимателни. Например, когато ви помолят интервюто да е в същия ден.

Когато една компания бърза толкова много, причината най-често е голямо текучество. Също така, може да бъде индикация, че започвайки работа бихте могли да очаквате нереалистични срокове по отношение на работните ви задачи.

🚩 Интервюто за работа е твърде кратко. Краят му се поставя от страна на интервюиращия, без вие да сте получили възможност да зададете вашите въпроси.

Добрият интервюиращ ще се погрижи да ви предостави максимално много подробности, по отношение на позицията, за която кандидатствате, в т.ч. информация за мисията, визията и целите на компанията, както и за екипа, към който ще се присъедините. От друга страна, по всяко едно време на вашия разговор или в неговия край ще ви остави време, през което да можете да зададете всички въпроси, които имате.

🚩  Интервюиращият не е наясно с конкретните задължения и отговорности  на длъжността.

Компаниите, които обвързват конкретните си цели с партньорството си със служителите им, прекарват дълго време в анализиране и разработване точни и подробни длъжностни характеристики. След това, по време на интервю за работа с лекота показват, че познават специфичните умения, от които се нуждаят кандидатите, за да изпълняват ролите.

Когато приемате оферта за работа, без да сте получили ясна информация относно длъжността, рискувате след време да произнесете следната реплика: „Бях нает да направя X, но сега се изисква от мен да правя Y“.

🚩 Интервюиращият омаловажава вашите знания, умения и професионален опит.

Интервюиращият си служи с форма на психологическа манипулация /gaslighting/ , с която ви кара да подложите на съмнение притежаваните от вас – знания, умения и професионален опит.

Най-често тази форма на манипулация се използва, с цел да се предложи по-ниско от исканото трудово възнаграждение или дори по-ниска длъжност, от предварително обявената.

🚩 Интервюиращият ви задава лични и/или дискриминационни въпроси.

Въпроси, които нямат нищо общо с вашата компетентност като служител, са тези които са свързани с вашето семейното положение, социално-икономическия ви статус, етническата принадлежност, религията и сексуалната ориентация.

🚩 Бъдещият ви мениджър избягва вашите въпроси по време на интервю за работа.

Реалността показва, че много често по време на първото интервю за работа, което бива провеждано с представител на отдел човешки ресурси, той може да няма отговори на всичките ви въпроси. Най-често това се случва, когато кандидатствате за работа в отдел различен от този на ЧР.

В случай, че това се повтори и по време на интервю с бъдещия ви мениджър, вече е индикация за сериозен проблем. Особено, когато въпросите ви са насочени към целите на екипа, работната култура и стила на комуникация и управление.

Запомнете, че вие трябва да получите отговори на въпросите, които имате, тъй като трябва да вземете информирано решение за себе си и кариерното ви развитие.

🚩 Бъдещият ви мениджър демонстрира, че не е добър слушател.

Изслушването е едно от най-важните лидерски умения.

Някои от причините, поради които хората не слушат внимателно, могат да бъдат, че са преуморени, не се интересуват от конкретната роля или не смятат, че е важна, или просто не уважават вашето време. Добрият интервюиращ ще ви зададе допълнителни въпроси, ще се задълбочи в предишната ви работа, водейки си бележки.

🚩 Интервюиращият използва твърде много бизнес жаргон.

Те ви дават много информация, без да ви казват нищо конкретно.

В случай, че попаднете в такава ситуация задавайте въпроси, за да разберете какво означават тези жаргони подробно.

🚩 От вас се изисква да работите по много и разнообразни задачи в процеса по подбор, и то напълно безплатно.

Много често, се среща изключително некоректната практика кандидати за работа с опит да бъдат използвани с цел събиране на идеи, чрез възлагането им на различни задачи, свързани с изготвяне на презентазии, маркетингови планове и други проекти. След представянето им, не получават никаква обратна връзка и процесът по подбор бива прекъснат от страна на компанията.

🚩 Установявате, че нито един от служителите, с които сте се срещнали по време на процеса по подбор не работи в компанията повече от 6 – 12 месеца.

Това може да бъде изключително тревожен сигнал и признак за токсична работна култура, освен ако компанията току-що не е стартира дейност или изгражда нов отдел.

📑 Какви въпроси да зададете по време на интервютата за работа, за да направите всичко възможно да не попаднете в токсична работна среда

Помислете внимателно и си подгответе въпроси, които са свързани със следните области:

Корпоративна култура – има процес по въвеждане на новите служители, с цел по-лесната им и бърза адаптация, както и менторска подкрепа след въвеждащия период; има политика по отношение на развитието на служителите; провеждат ли се срещи по време, на които служителите могат да разчитат на конструктивна обратна връзка за тяхното представяне; кой е успехът, който се стимулира – индивидуалният или екипният; вземат ли се под внимание идеите на служителите;

Колеги/работа в екип – кои са водещите ценности, които споделят служителите; има ли служители, от които бихте могли да се учите, благодарение на което да израствате;силно конкурентна ли е работната среда;

Мениджмънт – какъв е професионалният опит на прекия ви работодател;има ли отворена комуникация с мениджмънта на компанията.

Задължения и отговорности.

📑 Разрушаването на токсичната работна среда започва с психологическа безопасност

HBR казва, че най-ефективните екипи имат едно общо нещо: психологическа безопасност. Това е „вярата, че няма да бъдеш наказан, когато направиш грешка“.

Колкото повече отговорности поемате, толкова повече и предизвикателства ще срещате, които често могат да бъдат придружени и с допускане на грешки. Грешки, за които трябва да можете да говорите спокойно.

Всяко работно място трябва да осигурява възможността на служителите спокойно да си признават, че въпреки всички усилия, които полагат не знаят всички отговори; да могат да бъдат откровени за несигурността си по пътя на развитието си, а и в определени ситуации да признават, че не знаят как да продължат напред без съдействие.

Служителите, които работят в токсична работна среда вършат работа с по-ниско качество, ангажират се по-малко, имат по-ниска мотивация, стават апатични, изложени са на по-голям риск от прегаряне и са все по-неудовлетворени от работата, и от личния си живот.

📑  КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ:

Не бива да чакате момента, в който ще идентифицирате токсична работна среда във вашата компания. Важно е, да вземете под внимание мисията, визията и ценностите на компанията, и да се уверите, че наблюдавате съответстващото поведение от страна на вашите служители.

Работейки рамо до рамо с хората в организацията да анализирате предизвикателствата в тяхното ежедневие. Да говорите с тях, и заедно да работите върху намирането на възможни решения.

📑 Хората във вашата организация имат нужда от:

– това да обръщате внимание на добрите неща, които екипите правят и постигат в организацията;

– да получават признание за всички вложени усилия;

– от инициативи за насърчаване на сътрудничеството в безопасна психологическа среда, и изграждане на доверие;

– да им покажете, че могат да се забавляват и да се наслаждават на работата;

– да им показвате, че можете да погледнете конкретна ситуация и от тяхната гледна точка.

📑 В случай, че в момента работите в силно токсична работна среда, или скоро сте напуснали такава – бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧galinakatsarska@gmail.com, за да работим върху целенасоченото премахване на психологическите последствия от нея и страха, че отново можете да попаднете на такава среда на следващото ви работно място, както и върху индентифицирането на подходящата работна среда за вас.

Разбира се, може да ми изпратите съобщение като попълните формата по-долу 📬