Oformyane na trudova knizhka-2

❓ Коментарите са по повод на следния въпрос: „Предстои прекратяване на трудовото ми правоотношение и бих желал да разбера, как следва да бъде оформена трудовата ми книжка, и съответно какво следва да предприема, ако тя е изгубена?“

Oformyane na trudova knizhka-1

📑 Отговор: Съгласно чл.6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж (НТКТС), при прекратяване на трудовото правоотношение – продължителността на трудовия стаж, придобит от работника или служителя при работодателя към датата на прекратяване, се записва с цифри и думи и се подписва от гл. счетоводител и от работодателя, като се подпечатва с печат.

В ал. 1 на чл. 6 НТКТС е уточнено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, работникът или служителят е длъжен да представи трудовата си книжка на работодателя, който да отрази необходимите данни и да я върне незабавно срещу подпис на работника или служителя.

Задължението на работодателя да предаде незабавно надлежно оформената трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, възниква в момента на прекратяване на трудовото правоотношение (Тълкувателно решение №1 от 02.12.2019 г. на ВКС по тълк. Д. №1/2019 г., ОСГК).

Датата на предаване на трудовата книжка от работодателя на работника или служителя се отбелязва в дневника за издаване на трудови книжки по приложение 1 (Приложение №1 къмчл. 1, ал. 5 и чл. 6, ал. 2 НТКТС).

Когато трудовата книжка не бъде получена от работника или служителя, работодателят му съобщава с писмо с обратна разписка да се яви, за да я получи лично. Тя може да бъде изпратена по пощата или предадена на определено от него лице само ако за това има писмено съгласие (чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж).

Според чл. 7, ал. 1 НТКТС, когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена, съответната дирекция „Инспекция по трудаиздава нова, въз основа на писмено заявление-декларация на работника или служителя, в която се посочва, че трудовата книжка е изгубена, кой я е изгубил и данни за работодателите, при които е работил.

Как мога да си възстановя загубена трудова книжка по моя вина?

 

Когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена от работника или служителя, в новата трудова книжка „Инспекция по труда“ по местоживеене на лицето вписва данни за трудовия стаж, въз основа на представените от него удостоверения по образец, съгласно Приложение 2 (Приложение № 2 към ал. 2, 3 и 4 на чл. НТКТС). или други оригинални документи, съдържащи тези данни – чл. 7, ал. 2 НТКТС.

Какви са задълженията на работодателя при изгубена трудова книжка по негова вина?

 

В ал. 3 от същата разпоредба е уточнено, че когато трудовата книжка бъде изгубена или унищожена по вина на работодателя, съответната дирекция „Инспекция по труда“ по местоседалището му го задължава в срок не по-дълъг от един месец да представи необходимото удостоверение за издаването на нова трудова книжка по образец, съгласно приложение № 2 (Приложение № 2 към ал. 2, 3 и 4 на чл. 7 НТКТС).

Когато работникът или служителят е работил и при други работодатели, работодателят, по чиято вина е загубена книжката, изисква от тях удостоверения по образец, съгласно Приложение № 2 (Приложение № 2 към ал. 2, 3 и 4 на чл. 7 НТКТС). Събраните удостоверения се предоставят в съответната дирекция „Инспекция по труда“ по опис (чл. 7, ал. 4 НТКТС).

Съгласно чл. 7, ал. 5 НТКТС, работодателите са длъжни да издават исканите удостоверения по ал. 2 и 4 в 7-дневен срок от поискването им.

В разпоредбата на чл. 8,ал. 1 НТКТС е предвидено, че неполучените от работниците и служителите трудови книжки, дневниците и екземпляр от издадените удостоверения се съхраняват при работодателя в продължение на 50 години.

При закриване на предприятието, без да е посочен правоприемник, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, трудови договори (заповеди за назначаване), заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск над 30 работни дни, заповеди за прекратяване на трудови правоотношения, трудови книжки и други документи, установяващи осигурителен стаж и доход на лицата, които са работили в предприятието, се предават на териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Удостоверенията за трудов стаж се издават от териториалните поделения на Националния осигурителен институт, въз основа на съхраняваните от тях разплащателни ведомости и други документи на прекратени осигурители без правоприемник – чл.8,ал. 2 НТКТС

Източник: Правен лабиринт

Д-р Тодор Капитанов, юрист

ИК „Труд и право“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *