Onboarding процес | Обучение

Нека да погледнем какво представлява започването на нова работа за всеки един от нас.

По-голямата част от хората са ентусиазирани и силно мотивирани, особено ако смяната на работа е възможност за професионално развитие, за което те се подготвят целеустремено и с постоянство.

Очакват ги нови предизвикателства, под формата на нови задължения и отговорности, нови колеги, нова работна среда и нови технологии.

Новите служители знаят много добре, че от тях ще се очаква да приложат притежаваните от тях знания, умения и професионален опит на новото работно място. Това, което представлява предизвикателсто, е че те ще трябва да ги приложат в среда, в която се работи с непознати или поне различни практики и правила. Отделно, те знаят, че трябва да се приобщят към екипа, с който ще работят. В началото ще бъде наблюдавано поведението им, и редица личностни характеристики, разбира се.

Започването на нова работа, представлява стрес и за най-големите професионалисти.

Дали новият служител ще започне работа при високи нива на стрес, или плавно и спокойно, зависи от процеса по въвеждане на нови служители в компанията.

Дните преди започването на новия служител, както и първите седмици след започването му, ще изградят неговите представи по отношение на това как се работи във вашата компания, как се отнасяте със служителите, каква е степента на организираност, какви са взаимоотношенията между колегите, би ли могъл той да разгърне потенциала си при работодател, като вас.

Назначаването на нови служители в една организация трябва да бъде стратегически процес, който е пряко свързан със способността на компанията да задържа работещите в нея служители.

Проучванията сочат, че 20% от текучеството на персонала се случва през първите 45 дни от започването на работа.

Ефективният процес по въвеждане на новите служители, води до:

– Привличане и задържане на квалифицираните служители, както и насърчаването на тяхното отлично представяне;

– Увеличаване на ангажираността и удовлетворението от работата при служителите;

– Увеличаване на производителността и продуктивността;

– Подобряване и пълно разбиране на фирмената култура;

– Пълното разбиране на естеството на заеманата длъжност, и по какъв начин тя е обвързана с постигането на бизнес целите на организацията. По-друг начин казано, какъв е нейният принос;

– Подобряване на динамиката на екипа.

Процес по въвеждане на нови служители

Съдържание на обучението:

📑 Модул I

➡️ Какво представлява процесът по въвеждане на нови служители и какво е неговото значение за нашата организация.

📑 Модул II

➡️ Как да подготвим мениджърите на отдели за тяхната роля в onboarding процеса.

📑 Модул III

➡️ Кои са ключовите въпроси, на които всяка организация трябва да си отговори преди да пристъпи към изграждането и структурирането на процеса по въвеждане.

➡️ Определяне на ключовите показатели, с които можем да проследим с течение на времето ефективността от въвеждането на този процес.

➡️ Как да определим неговата продължителност (30, 60, 90 дни или 12 месеца).

📑 Модул IV

Изграждане и структуриране на процеса стъпка по стъпка

➡️ Провеждане на срещи на вътрешно-фирмено ниво, с цел изясняване на всички конкретни задачи, отговорности и очаквания, които компанията ще има към новия служител, изготвяне на график на срещи, регламентиране на необходимите обучения, през които трябва да премине новия колега, конкретизиране на целия набор от инструментариум и информация, които трябва да му бъдат предоставени още в самото начало на процеса по въвеждане.

➡️ Подготовка и включване на новия служител преди първия му работен ден. Споделяне на добри практики за изграждане на силна връзка с него в периода от приемането на предложението за работа до първия му работен ден.

➡️ Професионални насоки за структурирането на първия му работен ден (организационно адаптиране, техническо и социално въвеждане, представяне на плана за onboarding процеса и предоставяне на изчерпателна информация по отношение на обученията, които ще премине, графикът за срещи, в които ще участва и информация за ментора му и др.)

➡️ Структуриране на срещите, които ще се проведат със служителя през първата седмица от неговото назначаване, не само с цел изясняване на задълженията и отговорностите на длъжността, и поставянето на цели, а и срещи с цел споделяне от негова страна впечатления за процеса по въвеждане, въпроси, които би искал да бъдат уточнени.

➡️ Задължителни дейности през първия работен месец на служителя, конкретни насоки и съвети.

➡️ Дори и да отделим много време за изграждането на onboarding процеса, обмисляйки внимателно как ефективно да включваме всеки нов служител, много често се налагат корекции в движение. Това не бива да ви плаши, тъй като различните хора изискват различни подходи и различни периоди за ефективното им въвеждане в работния процес – ще поставим специален акцент на тази тема по време на обучението.

В допълнение:

➡️ Ще разгледаме в детайли структурирането и провеждането на срещите между мениджъра на отдела, представител на отдел човешки ресурси и новия служител – от какво естество могат да бъдат, и конкретни въпроси, които ще се обсъждат.

➡️ Ще ви предоставя авторска програма за определяне на ментор в компанията ви.

➡️ Получавате и една безплатна консултация в рамките на 40 минути, по време на която бихте могли да зададете въпроси, касаещи конкретно вашата компания в контекста на изграждането на процеса по въвеждане на новите служители.

Обучението се провежда индивидуално и онлайн в 2 дни по 4 часа.

За да заявите интереса си към обучението, бихте могли да се свържете с мен чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com или да попълните формата по-долу.