Трудова книжка [обучение и полезни ресурси]

Трудовата книжка е документ, който за повечето работодатели е нещо старо и ненужно. Това не отменя нашите задължения като специалисти в областта на човешките ресурси, свързани с трудовата книжка.

Трябва да вземем под внимание няколко изключително важни факта, а именно: трудовата книжка е единственият документ, който удостоверява придобития трудов, а не осигурителен стаж. С нея може да се докаже реалната продължителност на професионален опит в дадена професия – дали за нуждите по определяне на клас за прослужено време, или когато това е необходимо при придобиване на някаква правоспособност. От друга страна, работодателят няма от къде другаде да научи дали новоназначеният му служител е придобил право на ползване на платен отпуск или не. Също така, в трудовата книжка се вписват наложените запори върху доходи от трудовото правоотношение, както и всякакви обезщетения, изплатени на служителя във връзка с прекратяването на трудовото правоотношение.

В интернет и в специализираната литература, бихте могли да прочетете много статии, разглеждащи задълженията на работодателя във връзка с трудовите книжки. Обикновено те са издържани в теоретичен юридически стил и задълбочено представят нормативно заложените в членове от 347 до 350а от Кодекса на труда и членове от 1 до 8 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж изисквания.

За съжаление, по-рядко можете да срещнете практически насочени разработки. Специалистите, които са ангажирани с оформяне на трудови книжки, предават знанието си един на друг и поради липса на практически ръководство се налага да търсят помощ от колеги при затруднение. Аз на ежедневна база получавам запитвания по различни казуси от колеги по имейл или през контактната форма на сайта ми.

Това беше и основната ми мотивация да създам това обучение. Целта ми е да ви представя моето разбиране за значението, формата, съдържанието, попълването и съхранението на трудовата книжка, основано на дългогодишния ми професионален опит в областта на човешките ресурси.

Съдържание на видео обучението

Обучението се състои от 8 видеа, които ви предоставят следната информация:

Видео № 1 Трудов стаж по трудово правоотношение

Макар, че основната тема на обучението е „Всичко, което трябва да знаете за трудовата книжка“, считам за необходимо да обсъдим темата, свързана с трудовия стаж.

Ще засегнем следните теми:

– Определение за трудов стаж;

– Случаите, в които работник или служител не е работил, но това време се признава за трудов стаж;

– Време, което се признава за трудов стаж, без да е съществувало трудово правоотношение

– Как се изчислява трудовия стаж.

Като комплимент към вас, заедно с това видео ви изпращам още едно, в което ви показвам симпатичен „трик“ как да изчислявате трудов стаж, когато нямате достъп до интернет, и съответно калкулатор за изчисляване на трудов стаж.

Видео № 2 Въведение в темата и определение за трудова книжка

Като въведение по темата, свързана с трудовата книжка ще подчертаем важна информация, от която се нуждае всеки работодател, и която е свързана с трудовите правоотношения и може да бъде получена само от трудовата книжка.

Ще разгледаме дефиницията за трудова книжка, която ни дава Кодесът на труда. Аз разбира се, ще я разширя, внасяйки пояснения.

Ще обсъдим често срещан случай от съдебната практика, по отношение на оспорването на вписваното основание за прекратяване на трудовото правоотношение, за който трябва да бъдете много внимателни.

Съдържание и попълване на трудовата книжка

Видео № 3 Форма и преглед на съдържанието на трудовата книжка

В това видео ще засегнем разделението при вписването наобщи данни; основни обстоятелства, свързани с трудови правоотношения и специфични обстоятелства, свързани с трудови правоотношения в трудовата книжка.

Подробно ще разгледаме данните, които следва да бъдат попълнени на:

Страница № 1 – освен, че ще загегнем темата от къде вземаме номера на трудовата книжка, ще поясним и какви са задълженията на работодателя в случаите, в които работникът или служителят постъпва за първи път на работа.

Страници 3, 30 и 31 – тези страници засягат всички промени вОбразование, Специалност и Професия“, които ние като специалисти в областта на човешките ресурси сме длъжни да вписваме.

Страници 4 и 5 – освен задължителните данни, които се вписват на тези страници, ще обърнем сериозно внимание на едни от най-често срещаните грешки при издаване на продължение на първата трудова книжка, свързани с името на работодателя и датата на издаване.

Видео № 4 Основни обстоятелства, свързани с трудови правоотношения

Кои са данните, които задължително се вписват на страниците от № 6 до № 23, или по друг начин казано кои са данните, които се вписват в колоните от № 1 до № 9 на цитираните страници.

Засягаме темата, че тези вписвания се правят само и единствено от работодателя. Същият, от своя страна има право да упълномощи друго лице. Защо вземайки под внимание примери от съдебната практика, е необходимо това упълномощаване да се прави чрез изрично пълномощно.

Видео № 5 Вписване на прекратяването на трудово правоотношение

Кои са двете много важни вписвания, които се правят под последния ред с вписани данни при прекратяване на трудовото правоотношение за приключване на трудовата книжка.

Детайлно описание и препоръки по отношение на правоъгълния печат /включително пример по отношение на двата начина, по които може да бъде изписана датата на прекратяване/, който се поставя на дясната страница на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение.

Подробно разяснение за вписването при прекратяване на трудовото правоотношение, което касае равенството между трудовия и осигурителния стаж, признати на служителя.

Защо в случаите, в които служителят не е работил на пълно време – не бива да изписваме, че осигурителният стаж не е равен на зачетения трудов стаж.

Видео № 6 Специфични обстоятелства, свързани с трудови правоотношения

Подробно ще рагледаме двете двойки страници, на които се вписват специфични обстоятелства, свързани с трудовото правоотношение, а именно:

– време, което не се признава за трудов стаж; и

изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение.

Ще разясня как се извършват вписванията за периодите, които се признават за време с трудов стаж, и съответно как изчисляваме и къде записваме периодите, които не се признават за такива. Ще разгледаме конкретен пример.

Ще ви предоставя информация, по отношение на това – кои изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение се записват в трудовата книжка. Информацията е подкрепена с конкретни примери.

Видео № 7 Запорни съобщения

Ще разгледаме парадокса, че в образеца на трудовата книжка все още стои референция към чл.395, ал.4 от стария ГПК, който беше отменен през 2007 г., а реално вписванията се основават на чл.512, ал.4 от ГПК.

Разбира се, няма как да не засегнем, че ГПК предвижда вписване само на запорните съобщения по вземания за издръжки, но не и на всякакви останали вземания, въпреки, че работодателят има задължение да препраща всички получени запорни съобщение на следващия работодател.

Ще разгледаме в детайли мястото, предвидено за вписване на запорни съобщения по чл.512, ал.4 от ГПК, т.е. таблицата, разположена на страници 28 и 29.

В това видео ще уточним как се извършват корекции на вече вписани данни в трудовата книжка, и кой има право да ги извършва.

Видео № 8 Загубена или унищожена трудова книжка

В това видео изключително изчерпателно ще застъпим ситуациите, при които трудовата книжка бива загубена или унищожена, както от страна на служителя, така и от страна на работодателя.

Ще получите препоръки как да регистрирате движението на трудовата книжка по време на трудовото правоотношение, което условно се разделя на следните етапи: при постъпване на работа, по време на трудовото правоотношение и при прекратяване на трудовото правоотношение.

Какво представлява и как се поддържа дневникът за издадените трудови книжки.

Ще ви запозная с добри практики за водене на допълнителен Дневник за движението на трудовите книжки и/или използване на специален формуляр.

Приложения, декларации и удостоверения, свързани с трудовата книжка

Като комплимент към вас, съм подготвила всички документи, които са свързани и са ви необходими в работното ежедневието, свързани с трудовата книжка.

Цената на видео обучението е 45.00 лв.

За да закупите обучението, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или 📧 galinakatsarska@gmail.com.

Също така, можете да попълните формата по-долу: