Za kakvo tryabva da vnimavame pri srochnite trudovi dogovori-1

В случай, че не посещавате сайта ми за пръв път, допускам, че вече сте прочели публикацията: „Какво трябва да съдържа един трудов договор“. Ако сте пропуснали, то силно Ви препоръчвам да го направите – преди да прочетете тази публикация: За какво трябва да внимаваме при срочните трудови договори?

В публикацията, която Ви препоръчвам да прочетете първо, ще се запознаете с времетраенето на един трудов договор, а именно:

Чл. 67. (1) КТ (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Трудовият договор може да бъде сключен:

  1. за неопределено време;
  2. като срочен трудов договор.

(2) Трудовият договор се смята сключен за неопределено време, ако изрично не е уговорено друго.

(3) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок, освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.

В настоящата публикация ще разгледаме подробно срочните трудови договори.

Видове срочни трудови договори

 

Още в самото начало, бих искала да поясня, че срочните трудови договори са изключение от принципа.

Това, е и основната причина да са разписани изключително подробно. В случай, че се нарушат императивните норми на Кодекса на труда – трудовият договор се счита за безсрочен. Хипотезите разбира се за много и различни – всяка една от тях обсъждаме по време на индивидуалното обучение: „Видове трудови договори

📝Какво е характерно при срочните договори?

Характерното при този вид договори, е че имаме един факт, който настъпва и слага край на срочния договор.

Чл. 68. (1) КТ (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:

  1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години, доколкото в закон или в акт на Министерския съвет не е предвидено друго.

📝Защо не бива да превишавате срока от 3 години?

В случай, че сте пренебрегнали законоустановения срок от 3 години и в договора сте написали 5 години (съвсем примерно), след изтичането на третата година ще влезе в сила чл. 69 (1) или (2) и договорът ще стане безсрочен.

Този договор се сключва за временни, сезонни и краткотрайни дейности. Описва се основанието за краткосрочност. Ако нямаме обаче някое от споменатите основания, имаме право на две изключения. Изключение № 1, е свързано със сключването на срочен трудов договор, който по искане на работника/служителя може да е за срок по-малък от 1 година. Имаме право и на второ изключение, но в този случай договорът ще е най-малко за 1 година.

Не се притеснявайте – дори да ви звучи объркано в момента, ще ви обясня всичко подробно по време на обучението.

Сключване на срочен трудов договор до завършване на определена работа.

Чл. 68. (1) КТ (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:

  1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) до завършване на определена работа.

Какво е важно да се направи при сключване на срочен трудов договор до завършване на определена работа?

Работата на служителя, с който се сключва договорът трябва да бъде много добре и конкретно определена. Трябва много внимателно да бъдат определени критериите за завършеност, за да не възникне спор – кога или дали е завършена работата. Трябва да се оформи протокол, да се избере човек, който ще се произнесе дали е завършена, както и кой ще приеме приключената работа.

📝Една от най-големите грешки, която се допуска при сключване на срочен трудов договор, е да бъде изготвен едновременно със срок и до завършване на работата.

*Основанието за сключване на договора трябва да се запише със съответния член, алинея и точка, както и да се изпише с думи. Към договора трябва да се приложи и описанието на работата (може да е в самия договор, но може и като спецификация към него).

Сключване на срочен трудов договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа.

Чл. 68. (1) КТ (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:

  1. (изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;

📝Не забравяйте да запишете – кой е титулярът, който ще бъде заместван. Също така, в случай, че има разлика във възнаграждението и/или придобивките, които ще получава заместващият – също трябва да бъдат отразени.

Ако обаче заместващият е служител на компанията, и временно ще замества като след това ще се върне към безсрочния си договор – това трябва изрично и много добре да бъде  документирано. Може да се премине към срочен с допълнително споразумение.

Може един служител да замества няколко свои колеги последователно. Важно е всеки път това заместване/смяната на титуляра на позицията да се оформя с допълнително споразумение. Не се прави прекратяване и сключване на нов договор за заместване на титуляра.

Сключване на срочен трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.

Чл. 68. (1) КТ (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:

  1. (т. 4 зал., предишна т. 5 – изм., ДВ, бр. 100 от 1992 г.) за работа на длъжност, която се заема с конкурс – за времето, докато бъде заета въз основа на конкурс.

*Важно: дори същото лице, което е замествало да спечели конкурса, е необходимо да му прекратим договора с всички правни последици.

Сключване на срочен трудов договор за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

Чл. 68. (1) КТ (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 68, доп. – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Срочен трудов договор се сключва:

  1. (нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) за определен мандат, когато такъв е установен за съответния орган.

*Важно: Срочният трудов договор се прекратява при изтичане на мандата. Възможно е и да бъде предсрочно прекратен.

Препоръчвам Ви да прочетете внимателно, и да вземете под внимание и останалите алинеи на чл. 68 от Кодекса на труда.

Чл. 68. (2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Работниците и служителите по срочен трудов договор по ал. 1 имат същите права и задължения, каквито имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им правоотношение в сравнение с работниците и служителите по трудов договор за неопределено време, които изпълняват същата или сходна работа в предприятието, освен ако законът поставя ползването на някои права в зависимост от притежаваната квалификация или придобитите умения. Когато на същата или на сходна работа няма заети работници и служители, работниците и служителите по срочен трудов договор не могат да бъдат поставяни в по-неблагоприятно положение от останалите работници и служители, които работят на трудов договор за неопределено време.

Чл. 68. (3) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 2 – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия.

Чл. 68. (4) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) По изключение срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва повторно само веднъж за срок най-малко една година.

Чл. 68. (5) (Нова – ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време.

Чл. 68. (6) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Срочен трудов договор за срока на дългосрочната командировка може да се сключва за работа на длъжност, определена за дългосрочно командироване в задгранично представителство на Република България в чужбина по Закона за дипломатическата служба.

Чл. 68. (7) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Работодателят предоставя на подходящо място в предприятието своевременна писмена информация на работниците и служителите по срочни трудови договори за свободните работни места и длъжности, които могат да се заемат по трудов договор за неопределено време, с цел да им осигури възможност за постоянна работа. Такава информация той предоставя и на представителите на синдикалните организации, както и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2.

Чл. 68. (8) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 7 от 2012 г.) При възможност работодателят предприема мерки за улесняване на достъпа на работниците и служителите на срочни трудови договори до професионално обучение с цел да се подобрят техните умения и възможности за израстване в кариерата и за преминаването им на друга работа.

Превръщане на срочния трудов договор в договор за неопределено време

 

Чл. 69 КТ (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.

Този член се отнася за чл. 68, (1), т.1 – тук е важно длъжността да е вакантна, и да няма писмено възражение от страна на работодателя. Когато не искаме заместващият работник/служител да премине към безсрочен договор – възразяваме писмено, в случай, че 5-те дни не са минали. Когато обаче са изтекли 5-те дни, писменото възражение няма да породи желаните правни последици.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Предходната алинея се прилага и при срочния трудов договор за заместване на отсъствуващ работник или служител, ако трудовият договор със замествания се прекрати през време на заместването.

Този член се отнася за чл. 68, (1), т.2 – обърнете внимание, че ако не желаете заместващият по тази точка да премине към безсрочен трудов договор, трябва да възразите веднага. В тази хипотеза – не разполагате с 5 дни.

📝Няма нужда да оформяме документално превръщането от срочен в безсрочен, но е добре да подготвим допълнително споразумение за по-голяма яснота, както за досието на работника/служителя, така и за неговото спокойствие.

Можете да научите повече за индивидуалното обучение „Видове трудови договори“.

Галина Кацарска

☎️ +359 884 77 66 56

📧 galinakatsarska@gmail.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *