Кариерно ориентиране и консултиране

Символизиране на кариерното консултиране като път към успеха

Процесът по кариерно ориентиране и консултиране подпомага хората да намерят и изградят подходящия за тях професионален път, вземайки информирани решения на базата на техните силни страни, знания и умения, ценности, интереси, таланти и амбиции, които ще им осигуряват удовлетворение и успех в работата.

С други думи казано, да идентифицират своето призвание и да работят за постигането на своите кариерни цели, изграждайки план.

Услугата „Кариерно ориентиране и консултиране“ се предоставя от специалисти – кариерни консултанти.

📑 Препоръчвам Ви винаги да работите със сертифицирани кариерни консултанти с професионален опит в областта на човешките ресурси, по-конкретно набиране и подбор на персонал, които ще могат да ви предоставят компетентно съдействие.

Eдни от най-често срещаните мотиви на хората да потърсят кариерен консултант, в частност и моето съдействие, са:

➡️ „Не знам какво искам да работя!“;

➡️ „Как да разбера с какво искам да се занимавам?“;

➡️ „Как да идентифицирам кои са силните страни, които притежавам?“;

➡️ „Какви са стъпките, през които трябва да премина, за да се реализирам като професионалист?“;

➡️ „Бих искал/а да заема по-висока позиция от настоящата, но не мога да съставя план.“

➡️ „Сигурен/а съм, че притежавам всички необходими знания, умения и опит, но явно не успявам да ги изразя по време на интервю за работа!“;

➡️ „Притежавам богат професионален опит, но не мога да го опиша в автобиографията и мотивационното ми писмо, така че да привлека вниманието на специалистите по подбор на персонал.“;

➡️ „Кандидатствал/а съм по много обяви за работа, но никой не ми се обажда!“;

➡️ „Бих искал/а да се преквалифицирам, но не мога да систематизирам стъпките“.

Да откриеш призванието си и работата, от която ще се чувстваш удовлетворен, и те да отговарят на твоите интереси, основни ценности, лични и професионални цели, е една от най-важните задачи, пред която е изправен всеки човек, който би искал кариерно развитие.

Това занимание може да се окаже и истинско предизвикателство!

📑 Задължения и отговорности на кариерния консултант в процеса по кариерно ориентиране и консултиране, спрямо индивидуалните нужди на клиентите:

Провеждане на индивидуални сесии с клиенти – в тези сесии кариерният консултант обсъжда с клиента неговите/нейните интереси, умения, ценности, предпочитания и кариерни цели, с цел да се идентифицират подходящи професионални възможности.

Използване на определен инструментариум (оценяване, тестове и набор от въпроси), чиято цел е конкретизирането на силните страни, знанията и уменията, ценностите, интересите, талантите и амбициите на клиентите.

Съдействие за професионално изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, подготовка за явяване на интервюта за работа и успешно преминаване през процеса по подбор на персонал.

Съдействие при преквалификация и подпомагане в процеса по промяна ка професионалното развитие – идентифициране на нови професионални възможности и съдействие при изготвянето на стратегия, която ще подкрепи промяна.

Преодоляване на професионални предизвикателства – хората, които се сблъскват с предизвикателства на работното място, като липса на мотивация, недоволство, конфликти с колеги, токсична работна среда и други, могат да потърсят помощ от кариерния консултант за разрешаване на проблемите.

Предоставяне на информация за различни професии и образователни пътеки, вкл. подготовка за явяване на интервю за работа за първи път – кариерният консултант осигурява на клиентите си информация за различни кариерни възможности, налични образователни програми, обучения и други ресурси, които могат да подпомогнат техния професионален растеж.

Предприемачество и развиване на практика, упражвявайки свободна професия – хората, които имат интерес да станат предприемачи и/или да упражняват свободна професия, могат да се консултират с кариерния консултант за съвети и насоки по отношение на предприемаческата им идея и стратегия за нейната реализация.

Това са само част от дейностите, за които бихте могли да разчитате на кариерния консултант.

Считам за изключително важно да отбележа следното нещо:

Кариерното консултиране е индивидуален процес, който се адаптира според нуждите и целите на клиентите, чрез набор от правилни ресурси и подпомагане в процеса по вземане на решения. Бих искала да подчертая, че няма универсална формула за успех, и че процесът е двупосочен и се изискват усилията и на двете страни – клиент и кариерен консултант.

Задачата на кариерния консултант е да ви помогне да намерите отговор за себе си:

➡️ кой е професионалният път, по който да тръгнете;

➡️ да намерите тази работа, в която да намирате смисъл;

➡️ работа, в която да имате възможността да учите нови неща; да ви изгражда като личности; да ви променя към по-добро, и с не по-малко значение да бъдете полезни на други хора.

От друга страна, вие трябва да:

➡️ поемете отговорността да дадете всичко от себе си, за да идентифицирате призванието си или да подобрите професионалното си представяне;

➡️ да вярвате в него; ежедневно да полагате усилия, така че то да стане основна и удовлетворяваща част от вашия живот.

Процес по кариерно ориентиране и консултиране

Много често говорим помежду си за кариерно развитие. Запознавайки се с други хора, споделяме каква е нашата професия, на каква длъжност сме назначени или каква роля изпълняваме в момента, какви са нашите задължения и отговорности.

Кариерата представлява последователност от заеманите длъжности и резултатите, които човек постига в рамките на обучението и професионалното си израстване. Тя е последователност от роли, изпълнявани от дадено лице, като всяка от тях е база за следващата.

Най-често хората, които ползват услугите на кариерния консултант са хора, които се намират в ситуация на преход. Всеки един човек преминава през този преход по свой собствен начин, в съответствие с личните му качества; професионалния му опит; придобитите знания; уменията, които е развил; интересите, които има и много други неща.

Процесът по кариерно ориентиране и консултиране се състои от няколко изключително важни стъпки, които помагат на клиента да изгради по-добро разбиране за себе си, своите ценности,  интереси, умения и професионални цели. Възможно е стъпките да се променят и адаптират към специфичните индивидуални нужди на клиентите.

Стъпки в  процеса по кариерно консултиране:

Първа стъпка:

➡️ да спрете и да опознаете себе си, чрез упражнения за саморефлексия и провеждане на разговори по време на сесии с кариерен консултант. По друг начин казано, да постиганете яснота, по отношение на вашата същност и да дефиниранете – вашата визия и мисия за професионално развитие; вашите лични и професионални ценности – какво е важно за вас; силните ви страни, таланти, дарби, страст и интереси – какво обичате да правите;

➡️ оценяване на реалната ситуация, в която се намирате в момента, и която засяга най-важните области на вашия провесионален живот.

Втората стъпка от процеса –  анализ и идентифициране на:

➡️ придобития от вас професионален опит;

➡️ знанията, които притежавате;

➡️ набора от умения, които сте развили в годините, в т.ч. и преносимите умения;

➡️ придобитите образования и квалификации;

➡️ нивото на експертизата, която демонстрирате в конкретна област;

➡️ подходящата за вас работна среда, и коя е тази, която не е работеща за вас;

➡️ в какво сте добри и какво ви харесва да правите? На кого и с какво, бихте могли да бъдете полезни?

Трета стъпка:

➡️ идентифициране на възможностите, които имате пред вас, потенциалните области на развитие, както и тези, които е необходимо да избягвате (фокусът ни, ще бъдат онези възможности, които ще ви дадат възможността да постигнете желаното от вас професионално развитие).

➡️ конкретизиране на желаното от вас професионално развитие.

Четвъртата стъпка е свързана с конкретизиране на желаното от вас професионално развитие и изграждане на визия за бъдещото ви кариерно развитие:

➡️ ще обсъдим какво ви мотивира, вашите професионални интереси, важните за вас неща в работата и как да разберете дали позициите и компаниите, за които кандидатствате са подходящи за вас;

➡️ основната ни цел ще бъде – да изградим визията за бъдещия ви професионален живот (развитие в корпоративния свят, работа на свободна практика или стартиране на собствен бизнес).

Ще бъдем реалисти, дефинирайки вашата нужда от придобиване на допълнителни знания и умения, и кои са подходящите обучения, за тяхното придобиване и развитие.

Пета стъпка:

➡️ разработване на изпълними кариерни цели – кариерните цели са вашите професионални амбиции и стремежи, които ви помагат да се ориентирате по пътя на кариерното ви развитие, и как да напредвате, тръгвайки по него. Кариерните цели задължително трябва да бъдат реалистични, конкретни и измерими. Те са нашата най-силна мотивация и движеща сила. Повече от задължително е да бъдат преразглеждани регулярно във времето;

➡️ изготвяне на стратегия и план за действие – изготвяне на стратегия и план за действие за постигане на кариерни цели изисква систематичен и структуриран подход. Като такъв, той включва идентифициране на необходимите ресурси (образователни програми, обучения, сертификации, необходим професионален опит). Разбиване на целите на по-малки и конкретни задачи (това ще ви помогне да се фокусирате и преминавате с лекота всяка една стъпка по пътя към постигането на кариерните ви цели). Конкретизиране на етапите за оценка на вашия напредък – целта е да сте сигурни, че не се отклонявате от правилния път, и разбира се ако е необходимо, да коригирате вашите действия. Обсъждане на възможността за работа с ментори, колеги или професионални контакти, които могат да ви подкрепят и мотивират по време на вашия кариерен път.

Създаването на стратегия и план за действие е процес, който изисква време, ангажимент и самоотдаденост.

Създаване/актуализиране на вашия LinkedIn профил, конкретни насоки за търсене и изграждане на професионална мрежа – създаването на подробен профил в LinkedIn ви позволява да се представите професионално пред работодатели, ръководители, колеги и клиенти. Също така, ви помага да бъдете видими за специалистите по подбор на персонал, които търсят специалисти с вашите умения и опит.

Други предимства на професионално оформения профил в LinkedIn:

Нови възможности за работа – LinkedIn е изключително полезен за търсене на нова работа и възможности за кариерно развитие. Можете да следите актуалните обяви за работа, както и да бъдете активни в професионални групи, където могат да ви бъдат предложени нови възможности за професионално развитие. Също така, присъединяването към такива групи ви дава възможността да се свържете със специалисти от вашата индустрия и да бъдете в крак с последните новини и тенденции.

Развиване на професионална мрежа: LinkedIn ви позволява да създавате и разширявате вашата професионална мрежа. Свързвайки се с други професионалисти, вие имате възможността да споделяте вашите знания и опит, да получавате съвети и да откриете нови възможности за сътрудничество.

Развиване на личен брандинг –  подчертавайки вашите умения, постижения и експертност, можете да създадете силен професионален имидж, който да ви отличава от другите специалисти в вашата област.

Обучение и развитие – LinkedIn предлага множество образователни ресурси, включително онлайн курсове и обучения. Можете да използвате тези ресурси, за да се развивате и обогатявате вашите знания и умения, което ще ви помогне да сте конкурентни на пазара на труда.

Шеста – последна стъпка:

➡️ изготвяне на професионална автобиография и мотивационно писмо – най-силното ви маркетинг „оръжие“;

➡️ предоставяне на ефективни техники при явяване на интервю за работа, които ще ви помогнат да – представите аргументирано вашите професионални постижения и силни страни;

➡️ предоставяне на информация, по отношение на най-често задаваните въпроси по време на интервю за работа, и насоки как да отговорите на тях;

➡️ кои са въпросите, които е необходимо да зададете на интервюиращия, за да се уверите, че предлаганата работа коренспондира на вашите очаквания;

➡️ ще проведем примерно интервю за работа, след което ще ви дам конструктивна обратна връзка за вашето представяне, основана на дългогодишния ми опит в областта на подбора на персонал.

Интервюто за работа е критична стъпка в процеса по наемане, която ви дава възможност да направите силно първо впечатление на бъдещите работодатели. Ще ви помогна да развиете умението да се представяте уверено и аргументирано по време на интервю за работа.

📑 За кого е подходяща услугата „Кариерно ориентиране и консултиране“?

Независимо дали сте в началото на професионалната си кариера или търсите следващата правилна стъпка по пътя на вашето кариерно развитие, процесът по кариерно ориентиране и консултиране ще ви помогне да постигнете яснота и да начертаете кариерна пътека, спрямо желаното от вас професионално развитие.

Ето и още няколко от най-често срещани причини, поради които хората търсят съдействие по пътя на професионалното им развитие:

➡️ младежи, които са изправени за първи път пред предизвикателството, свързано с избор на образование и професия;

➡️ професионалисти, които не се чувстват удовлетворени от работата, която имат; и които търсят нещо различно от това, което индустрията, в която работят им предлага;

➡️ хората, които биха искали да продължат развитието си в корпоративния свят, както и такива, които искат да създадат собствен бизнес; търсят съвет относно развитието на текущата си кариера; които проучват възможности за кариерно развитие;

➡️ за тези от вас, които усещат, че имат нужда от промяна, и се нуждаят от подкрепа, за да вземат решение коя е тази професионална област, която би им помогнала да се чувстват удовлетворени и продуктивни.

Услугата „Кариерно консултиране“ е подходяща за вас в случай, че:

➡️ се опитвате да разберете по-добре себе си и какво можете да предложите на света;

➡️ сте без работа и се нуждаете от практическа помощ;

➡️ се опитвате да се преквалифицирате и искате да поемете по нов кариерен път;

➡️ искате да запишете висше образование, но не сте сигурни каква специалност да изберете;

➡️ току що завършвате университет или все още учите, но искате да си намерите първия стаж или работа;

➡️ се опитвате да разберете какво искате да постигнете по-нататък в професионалното си развитие;

➡️ искате да разберете как да започнете и развиете свой собствен бизнес.

В случай, че имате нужда от подкрепа, по отношение на вашето кариерно консултиране, бихте могли да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 или чрез 📧 galinakatsarska@gmail.com.