HR обучение “Подбор на персонал”

Бихме могли да отбележим, че през последните 2-3 години търсенето на специалисти по подбор на персонал, се увеличи, и то драстично.

Всеки специалист, който има желание или вече активно се занимава с наемане и подбор на персонал трябва да осъзнава отговорността, която носи, и да надгражда знанията и уменията си непрекъснато. В противен случай, рискува да допуска сериозни грешки при наемането на хора, което впоследствие ще доведе до проблеми в бизнеса, загуба на времеви и финансови ресурси.

В това безплатно обучение по подбор на персонал ще наблегнем на ефективния подбор на персонал, който е един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, което предполага назначаване на правилните хора на точните работни места в подходящото за това време.

Колкото и логично да звучи това твърдение, реалността показва, че наемането на подходящия човек, и то на конкретна ключова позиция е по-трудно, отколкото да изберете човека, който сте харесали най-много като личност по време на интервютата за работа.

Подборът на персонал е ключова организационна функция. Като такава предполага внимателно планиране и подготовка.

В обучението ще обърнем специално внимание на определянето на нуждите от назначаване на нови служители, и как бихме могли да направим анализ на длъжността.

📑 Защо тази тема е част от обучението по подбор на персонал?

Наемането на нов служител в неподходящ момент или без да бъде внимателно обмислена неговата роля в организацията, може да ни струва много време и пари. И това не е единствената причина, поради която трябва да обмисляме обявяването на вакантна позиция много внимателно!

Не забравяйте, че всеки човек е отделна човешка съдба. В случай, че вие не сте обмислили внимателно нуждите от нова позиция, назначите човек и след 1-2 месеца се окаже, че в компанията няма достатъчно работа за него, ще последва неговото освобождаване. А този човек, най-вероятно е напуснал работа, за да се присъедини към вашата компания.

За това трябва да бъдете много внимателни на този първоначален етап от процеса по подбор и помнете, че носите отговорност за хората, които наемате.

📑 Всеки един специалист по подбор на персонал преди да стартира процес по подбор на персонал, е необходимо да създаде уникално стойностно предложение към служителите на компанията, или да се запознае с него (в случай, че вече има създадено такова).

Уникалното стойностно предложение (EVP) е процес, в който дефинираме същността на компанията, в която работим, и за която съответно ще извършваме подбор на персонал. По какъв начин тя е уникална, и защо кандидатите за работа биха избрали да работят за нея.

В третия модул от обучението по подбор ще ви покажа как да създадете уникалното стойностно предложение, както и профил на подходящия кандидат за работа за вашата компания.

Следващата стъпка, с която ще продължим напред е подготовката и провеждането на интервюта за работа.

Аз лично предпочитам да мисля за интервюто като за провеждане на среща, по време на която двете страни представят себе си, в т.ч. притежавания от тях опит, знания и умения (за мен е важно и двете страни да споделят своите, в т.ч. и интервюиращият, особено ако той е мениджър на отдела, към който кандидатът иска да се присъедини).

Да обсъдят кариерните цели на кандидата и как те се свързват с бизнес целите и проектите на компанията.

И не на последно място, на кандидатa за работа трябва да му бъде предоставена възможност да зададе всички важни за него въпроси, които ще му помогнат да вземе информирано решение в случай, че му изпратите предложение за работа.

Обърнете внимание, че най-важната ви работа е да намерите пресечната точка между професионалния опит на кандидата и вашите изисквания към позицията. Също така, изпращайки обратна връзка до мениджмънта на компанията, по отношение на проведените интервюта, вие трябва да имате сериозна аргументация защо препоръчвате конкретни кандидати за второ интервю, и защо другата част от тях не продължават в процеса по подбор.

В ролята ви на интервюиращ, за да оцените кандидатите е необходимо да използвате комбинация от въпроси. Опознавателни въпроси, които ще ви помогнат да научите повече за личността на кандидата, и въпроси, базирани на компетентности, които ще ви помагат да прецените дали кандидатът има точните знания, умения и необходимия професионален опит.

📑Друго важно задължение на всеки специалист по подбор на персонал, е правилното анализиране на притежавания от кандидата професионален опит, както и подходящата за него работна среда.

Процесът, с който ще ви запозная по време на обучението по подбор на персонал е проектиран по начин, който ще  ви помогне методично да оцените всяка една работна позиция, която е заемал кандидатът за работа..

Обучение по подбор на персонал

Това безплатно обучението по подбор на персонал се състои от 6 онлайн срещи.

Всяка среща е с продължителност 2 астрономически часа.

След всяка среща ще получавате практическа задача, върху която да работите.

Обучението е предназначено за:

 • Начинаещи HR специалисти;
 • Мениджъри на отдели;
 • Хора, които обмислят професионална преквалификация в областта на човешките ресурси.

Съдържание:

📑 Модул I Въведение в темата

В този модул от обучението ще поставим акцент върху две основни теми:

Същността на ефективния подбор на персонал, разглеждайки някои от неговите основни предимства, а именно:

 • високата продуктивност;
 • спестяване време и финансови ресурси;
 • намаляване на текучеството на персонал – тук ще поговорим задълбочено за същността и видовете текучество, както и за тези от тях, които са най-притеснителни за работодателя; за разходите и загубите, свързани с извънредния труд на служителите и нарастващия брой неудовлетворени клиенти. Причините да разглеждаме в детайли този показател, е че последиците от текучеството са свързани с неговото негативно влияние върху репутацията на компанията, като работодател. Лошата репутация на всяка компания оказва влияние върху количеството и качеството на кандидатите за работа;
 • подобряване на цялостното представяне на екипа.

Обзор на позицията Специалист, подбор на персонал

Разглеждаме най-ключовите задължения и отговорности, които понякога могат да бъдат истинско предизвикателство:

 • определяне на нуждите и изискванията към новите служители, включително знанията, уменията (твърди и меки), професионалния опит, образования и квалификации, личностни характеристики, които трябва да притежават;
 • разработване на стратегия за набиране и подбор на персонал;
 • разработване на политики и процедури;
 • събиране, анализ и отчитане на данни, свързани с набирането на персонал;
 • разработване и актуализиране на длъжностните характеристики;
 • преселекция и провеждане на интервюта за работа;
 • оценяване на кандидатите;
 • провеждане на втори интервюта, с цел избор на титуляр;
 • изпращане на предложение за работа;
 • създаване и поддържане на база данни с кандидати;
 • проучване на пазара на труда и на конкуренцията.

Също така, ще обсъдим знанията и уменията, които трябва да притежава всеки Специалист, подбор на персонал.

📑 Модул II Определяне на нуждите от назначаване на нови служители, и как да направите анализ на длъжността

Част I Определяне на нуждите от назначаване на нови служители

Създавайки обучението, бях водена от желанието да е с практическа насоченост. Още от втория модул на обучението ще получите упражнение, което ще ви помогне да помислете за две ситуации в миналото, когато е имало грешка при назначаването на нов служител в организация, в която сте работили, в резултат на която той е напуснал работа или вие сте го освободили.

Самите вие може би сте били потърпевш от не достатъчно добро анализиране на нуждите от назначаване на нов служител.

Част II Aнализ на длъжността

Всяка една от стъпките в тази част от модула ще ви помогне да анализирате длъжността, за която ще стартирате процес по подбор на персонал в детайли.

Разглеждат се двата най-често срещани случая, в които анализираме една длъжност.

Ще поставим акцент на факта, че много често задълженията и отговорностите на една длъжност се развиват и променят с течение на времето. Тези промени настъпват не само от бизнес нуждите на компанията, но и въз основа на притежаваните знания, умения и професионален опит на служителите, които я изпълняват. Ще разгледаме конкретен пример, с цел поясняване. Също така, ще се запознаете с конкретни въпроси, които ще ви бъдат много полезни.

Ще поговорим за основните цели на всяка една длъжност. Също така, как бихте могли да използвате анализа на длъжността като рамка с помощта, на която да наблюдавате и сравнявате представянето на кандидатите за работа, създавайки в тях ясно усещане за смисъл и цел.

Подробно ще разгледаме десетте реквизита на една длъжност. Към всеки един от реквизитите ще получите конкретни насоки и въпроси, които ще ви помогнат да се справяте сами с тази дейност в бъдеще.

🔗 Ще получите празен темплейт, който бихте могли да използвате директно, както и примерно разглеждане на длъжността „Маркетинг мениджър“.

📑 Модул III Изготвяне на уникално стойностно предложение към служителите (EVP) и изготвяне на обява за работа

Част I Изготвяне на уникално стойностно предложение към служителите (EVP)

Ще разгледаме целия процес – стъпка по стъпка:

Дефиниране на нуждите от създаването на уникално стойностно предложение към служителите, както и основните причини;

Установяване и конкретизиране на базови показатели, с помощта, на които ще можете да проследите разликата преди създаването на EVP, и след неговото създаване.

🔗Ще получите отделен файл с 17 показателя, които можете да използвате.

Получавате професионални насоки, на какво точно да обръщате внимание, когато проучвате конкурентите на компанията, в която работите.

Във втората стъпка от процеса, ще ви помогна да:

 • разберете защо хората искат да работят за вас;
 • разберете каква е основната причина служителите да напускат вашата компания;
 • идентифицирате различията в отделните групи служители.

Ще поговорим за начините, по които бихте могли да го направите (вкл и примерни въпроси), а именно анкета за удовлетвореността на служителите, фокус групи, разговори с външни специалисти по подбор на персонал.

Получавате конкретни насоки – как да анализирате всички данни, които ще съберете.

Също така, ще научите как бихте могли да идентифицирате кой е идеалният кандидат за работа за вашата компания, чрез конкретни насоки и въпроси.

Ще напишете първата работна версия на вашето уникално стойностно предложение. Ще ви подкрепя с примери за вдъхновение. Ще поговорим и за неговото популяризиране.

Ще обсъдим разликата между длъжностната характеристика и обявата за работа.

Ще разглегаме подробно структурата на обявата (шестте задължителни реквизита), с изчерпателни насоки от моя страна.

В тази част на обучението получавате предизвикателство-упражнение, което ще ви помогне да обмислите цялата информация, и да създадете обява за работа.

Ще разгледаме реална обява за работа. Ще надникнем зад кулисите и ще ви запозная със съвместната работа между кариерен консултант и негов клиент, който разглежда обяви за работа, търсейки нова кариерна възможност. Тази различна гледна точка, ще ви помогне да изготвяте привличащи вниманието обяви.

📑 Модул IV Подготовка за провеждане на интервю за работа

Ще изясним основните две цели на интервюто за работа.

Ще обсъдим комбинирането на опознавателни, и въпроси, свързани с необходимите компетенции за длъжността.

Получавате примерни опознавателни въпроси, които можете да задавате на кандидатите за работа. Тези въпроси ще ви помогнат не само да опознаете кандидата, но и да придобиете представа до каква степен се е подготвил за срещата с вас, и каква е степента му на мотивация.

Въпросите, свързани с компетенциите  ще ви помогнат да сравните получените отговори от кандидатите с предварително заложените от вас критерии, за да изградите обективна картина за възможностите на кандидатите.

Съвсем логично ще застъпим темата, свързана с поведенческото интервю за работа. Няма чисто теоретично да говорим за него, а как вие като интервюиращ да се подготвяте за неговото провеждане. Предоставям конкретни препоръки към колегите, които са абсолютно начинаещи в областта на подбора на персонал.

Ще поговорим за разликите между поведенческото и традиционното интервю за работа, и защо ви препоръчвам поведенческото интервю. Разбира се, ще разгледаме набор от примерни въпроси, които можете директно да използвате.

Разглеждаме техниката STAR с помощта, на която кандидатите за работа се подготвят за явяване на интервю за работа. Ще ви покажа как в ролята ви на интервюиращи можете да я използвате, за да структурирате въпросите, които ще задавате на кандидатите.

В края на видеото, ще разгледаме 4-те въпроса, с отговорите на които трябва да е подготвен всеки един интервюиращ, защо кандидатите за работа ги задават, и какво търсят във вашите отговори.

Ще разгледаме Компетентностен модел, базиран на търсени поведения в кандидатите за работа.

Ще разгледаме разликата между компетентности и компетенции, тъй като в практиката много често се смесват двете понятия.

Също така, ще се запознаете с 9 от компетентностите, с дефинициите им и какво е очакваното повение от страна на кандидатите.

Ще илюстрираме с пример всичко казано, вкл. и примерни въпроси.

🔗 В отделен файл ви предоставям подробна информация за около още 30 компетентности.

Към този модул, получавате 3 файла, които са готови за използване от вас, а именно:

 • шаблон за потвърждаване на уговорено интервю за работа;
 • шаблон за изпращане на предложение за работа;
 • шаблон на придружително писмо към предложението за работа, който можете да използвате като текст в имейла.

📑 Модул V Анализ на професионалния опит на кандидата за работа

Едно от най-важните задължения на специалиста по подбор на персонал, е правилното анализиране на притежавания от кандидата професионален опит.

Процесът, с който ще ви запозная в този модул от обучението е проектиран по начин, който ще  ви помогне методично да оцените всяка една работна позиция, която е заемал кандидатът за работа.

Ще разгледаме конкретен пример, след който отново ще отправя към вас предизвикателство.

Ще поговорим как можете да идентифицирате постиганите от кандидатите професионални резултати. Също така, какво е било въздействието му върху дейността на конкретните компании, в които е работил, и как е развил позициите, които е заемал, какви промени е извършил.

📑 Модул VI_Идентифициране на подходящата работна среда за кандидата за работа

Когато работя с клиенти, които са в търсене на нови възможности, в ролята ми на кариерен консултант задължително преминаваме през идентифицирането на подходящата за тях работна среда.

Считам за важно да подчертая, че и най-големият професионалист не би могъл да разгърне потенциала си, ако попадне в неподходящата за него работна среда.

В началото на модула ще разгледаме в детайли токсичната работна среда.

Ще обсъдим:

 • какво представлява тя;
 • кои са нейните най-често срещани признаци;
 • какви са причините за нейното възникване; и
 • как да я разпознаете още по време на интервю за работа.

Говорейки за идентифицирането на подходящата работна среда за кандидатът за работа, ще разгледаме подробно нейните основни 5 компонента. Към всеки един от тях ще ви предложа серия от въпроси.

Преди да зададете споменатите въпроси на кандидат за работа, вие трябва да намерите отговорите им, и то конкретно за компанията, в която работите. Ще ви подкрепя с конкретни насоки.

Обърнете внимание, че кандидатите за работа все по-често задават въпроси, свързани с работната среда.

Тази стъпка от обучението, е изключително важна, тъй като работната среда е една от най-често срещаните причини за напускане на работа от страна на служителите във всяка една компания.

Съответно, вие трябва да потърсите съответствие между неговите предпочитания и това, което компанията би могла му предложи.

📑 Датите, на които ще се проведе обучението са следните:

 • 09.03.2024 г. (събота) от 10:00 ч.
 • 16.03.2024 г. (събота) от 10:00 ч.
 • 23.03.2024 г. (събота) от 10:00 ч.
 • 30.03.2024 г. (събота) от 10:00 ч.
 • 06.04.2024 г. (събота) от 10:00 ч.

P.S. Цялото обучение по подбор на персонал е напълно безплатно.

📑 Тези от вас, които искат да получат сертификат от Агенция по подбор на персонал, ще трябва да работят върху цялостен проект. Ще проведем онлайн индивидуална среща по време, на която ще ви запозная с всички детайли, с цел изясняване на необходимите стъпки, свързани с работата по проекта. С всеки, който е завършил проекта си, ще проведа втора индивидуална онлайн среща, с цел предоставяне на конструктивна обратна връзка, и предоставяне на професионални насоки как бихте могли да подобрите работата си. Тази среща и получаването на сертификата се заплащат (не са задължителни). Цената е 90 лв.

Бихте могли да заявите участието си в безплатното обучение, попълвайки формата по-долу:

В случай, че имате допълнителни въпроси – можете да се свържете с мен на ☎️ +359 884 77 66 56 📧 galinakatsarska@gmail.com.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *