HR специалист (временно заместване) – услуга

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

Бихте могли да ползвате услугата HR специалист за временно заместване, като едно от най- ефективните решения в случаите, в които титулярът на позицията във вашата компания отсъства, или ако все още нямате отдел по човешки ресурси.

Използвайки услугата ще повишите качеството на дейностите, свързани с човешките ресурси във вашата компания, избягвайки стартиране на процес по подбор на персонал за временна позиция, към която кандидатите за работа не проявяват интерес.

📑 За кои компании е подходяща услугата HR специалист – временно заместване?

 • компании, които нямат отдел човешки ресурси, но са напълно наясно със стойността на HR функциите.
 • компании, които искат да обучат настоящите си служители в HR отдела.
 • компании, които стартират работа по нови проекти, и нямат необходимия HR ресурс за това.
 • компании, в които оперативната работа се увеличава с всеки изминал ден, и имат нужда от съдействие.
 • компании, в които ключов служител от HR отдела ще отсъства продължителен период от време.

HR специалист – задължения и отговорности

Предлагам ви да внесем малко яснота, по отношение на длъжността HR специалист.

Длъжността „HR специалист“ включва редица отговорности, свързани с управлението на човешките ресурси в една организация. В зависимост от размера и характера на компанията, ролята на HR специалист може да варира, но обикновено включва следните аспекти:

📑 Набиране и подбор на персонал

Набирането и подборът на персонал е ключова организационна функция във всяка една компания. Правилно избраните служители не само отговарят на текущите нужди на организацията, но и допринасят за нейния успех в бъдеще. HR специалистът играе ключова роля в този процес, осигурявайки подходящи и квалифицирани кандидати за длъжностите в компанията.

Ето някои ключови аспекти на този процес:

 • определяне на нуждите от нови служители, в съответствие с целите и стратегията на организацията;
 • идентифициране на ключовите компетенции и умения, които са необходими, за да може служителят да изпълнява успешно работата си;
 • изготвяне и публикуване обяви за работа (в подходящите медии и онлайн платформи);
 • преглеждане на получените автобиографии и мотивационни писма;
 • провеждане на интервюта и срещи с кандидатите за оценка на техните умения, личностни качества, в съответствие с изискванията на длъжността;
 • използване на тестове и асесмънт центрове за оценка на уменията и потенциала на кандидатите;
 • оценка на съответствието между кандидатите и корпоративната култура.
 • подготовка на предложения за работа, включително заплати, бонуси, придобивки и други трудови условия.

📑 Администриране на трудовите правоотношения

 • координиране на всички действия, които са свързани с подписването на трудовия договор;
 • събиране на всички необходими документи за назначаване на новите служители;
 • изготвяне на трудови договори и всички съпътстващи ги документи;
 • създаване на физически и електронни досиета на служителите в компанията;
 • одитиране на вече съществуващите трудови досиета;
 • поддържане на актуална база данни за новоназначени и освободени служители на компанията;
 • изготвяне на допълнителни споразумения и документи, свързани с освобождаване на служители;
 • събиране и обработване на присъствени форми и графици;
 • съхранение на всички необходими документи;
 • поддържане на трудовите досиета на служителите;
 • обработване на отпуски и болнични листове;
 • оказване на съдействие на служителите при възникнали въпроси;
 • осигуряване на съответствие със законовите изисквания в областта на труда и заетостта.

📑 Обучение и развитие:

Обучението и развитието на персонала се отнасят до процесите и дейностите, чрез които служителите в една организация придобиват нови знания, умения и компетенции, както и развиват техните текущи умения за постигане на по-добри резултати в работата.

Този процес подпомага както индивидуалното развитие на служителите, така и постигането на стратегическите цели на организацията. Обучението и развитието са критични за поддържането на конкурентоспособността на организацията и развитието на уменията на персонала, което в крайна сметка спомага за постигане на успех във високо динамична и променлива работна среда.

HR специалистът:

 • идентифицира слабите места и областите за подобрение на служителите в организацията;
 • оценява нуждите от нови умения и компетенции в контекста на бизнес стратегията;
 • разработва стратегии и планове за обучение, които отговарят на конкретните цели на организацията и нужди на служителите;
 • определя подходящите методи и инструменти за обучение;
 • организира обучения чрез различни методи като семинари, тренинги, онлайн курсове и други.
 • сътрудничи си с външни обучители;
 • оценява ефективността на обучението;
 • анализира резултатите и коригира стратегиите за обучение, ако е необходимо;
 • предоставя възможности за кариерно развитие и напредък на служителите;
 • подкрепя индивидуалните планове за развитие и постигане на кариерни цели;
 • организира и участва в менторски и коучинг програми за подкрепа на индивидуалното развитие на служителите;
 • осигурява достъп до онлайн ресурси и инструменти за самостоятелно обучение.

📑 Разрешаване на проблеми и конфликти в работната среда

HR специалистът играе ключова роля в създаването и поддържането на здравословна и психологически безопасна работна среда. Безспорно, разрешаването на проблеми и конфликти в работната среда е важна част от управлението на персонала.

Конфликтите могат да възникнат по различни причини, включително различия във възгледите, неяснота в комуникацията, конкурентност или лични проблеми, от които служителите не могат да се отърсят и пренасят в работата си.

Ето някои ключови аспекти на разрешаването на проблеми и конфликти в работната среда:

 • идентифициране на конфликтите – активно наблюдение и ранно откриване на потенциални конфликти. Създаване на открита и комуникативна среда, където служителите се чувстват комфортно да изразяват своите затруднения и мнение;
 • изслушване на всички страни в конфликта;
 • събиране на информация за факторите, които предизвикват конфликта;
 • идентифициране на причини за възникването на конфликта;
 • анализиране на различните перспективи и възгледи на включените страни;
 • подчертаване на общите цели и ценности в компанията;
 • улесняване на открита и ефективна комуникация между страните в конфликта;
 • организиране на преговори, които да насърчат приемствеността и търсенето на общи решения;
 • разработване на конкретни и реалистични решения за проблемите;
 • обсъждане и съгласуване на решенията със засегнатите страни;
 • следене на прилагането на решенията и оценка на тяхната ефективност.

Защо да използвате услугата HR специалист по временно заместване?

 • ще получите качествена услуга от експерт с дългогодишен опит в областта на човешките ресурси;
 • получавате персонално обслужване;
 • можете да планирате свързаните с HR дейностите разходи;
 • спестявате пари от назначаването на допълнителен човек в HR отдела, защото ползвате услугата само при възникване на нужда;
 • получавате трудово-правни консултации, и предложения за коригиране на неефективните процеси във вашата компания.

📑 Какво включва услугата?

Всяка компания сама избира услугите, които са и необходими в конкретния момент, като с течение на времето може да ги допълва.

HR услугите, за които бихте могли да разчитате на мен, са:

 • професионален анализ на длъжностите във вашата компания;
 • разработване и актуализиране на длъжностни характеристики;
 • изготвяне и публикуване на обяви за работа;
 • пре-селекция на кандидати за работа;
 • насрочване на срещи-интервюта за работа с кандидати за работа;
 • изпращане на потвърждения по имейл на уговорени интервюта с кандидати;
 • създаване и актуализиране на база данни с контакти на кандидати за работа, вкл. и на тези, с които са проведени интервюта;
 • систематизирана информация за професионалния опит, знанията и уменията на кандидатите, с които са проведени интервюта за работа, в т.ч. и професионални препоръки кои от тях би следвало да продължат към следващия етап от процеса по подбор;
 • изготвяне на предложения за работа, вкл. и тяхното изпращане;
 • координиране на всички действия, които са свързани с подписването на трудовия договор;
 • събиране на всички необходими документи за назначаване на новите служители;
 • изготвяне на трудови договори и всички съпътстващи ги документи;
 • създаване на физически и електронни досиета на служителите в компанията; одитиране на вече съществуващите трудови досиета;
 • поддържане на актуална базата данни за новоназначени и освободени служители на компанията;
 • изготвяне на допълнителни споразумения и документи, свързани с освобождаване на служители;
 • събиране и обработване на присъствени форми и графици;
 • планиране и провеждане на вътрешни обучения на служителите;
 • препоръки за подобрения в системата за обучение, идентифициране на нуждите от обучение и изискванията на служителите в компанията;
 • поддържане на база данни за проведени обучения и резултатите от тях;
 • създаване и актуализиране на обучителни материали;
 • въвеждане на новопостъпващите служители в работния процес;
 • проследяване на индивидуалния напредък на служителите;
 • планиране и изпълнение на оценяването на трудовото представяне на служителите;
 • организиране на HR дейностите във вашата компания;
 • анализ на конкуренцията на вашата компания в HR аспект;
 • изготвяне на HR презентации;
 • проучвания на доставчици на HR услуги;
 • управление на HR съдържание в социалните мрежи;
 • писане на HR публикации за блогове.

HR специалистът е професионалистът, който свързва служителите и ръководството на компанията.

Използвайки услугата, която предлагам ще бъдете спокойни за изпълнението на оперативните HR дейности. В същото време, ще използвате HR опитът ми като консултант и стратегически партньор по въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси.

Ако имате нужда само от услугите на HR консултант, можете да прочетете повече за консултантски услуги в областта на човешките ресурси, които предлагам.

В случай, че имате нужда от подкрепа, бихте могли да се свържете с мен на тел. ☎️+359 884 77 66 56 или 📧 galinakatsarska@gmail.com.

Благодаря ви, че стигнaхте до тази част на публикацията.

Казвам се Галина Кацарска.

Работя като HR и кариерен консултант повече от 13 години.

Започнах работа в корпоративния свят през далечната 2009 г. като Асистент човешки ресурси и продължих до 2019 г., когато вече заемах длъжността Корпоративен HR мениджър.

Развитието ми стана постепенно и преминах през най-важните направления в човешките ресурси.

HR опитът ми е придобит в:

 • retail компания, която е безспорен световен лидер;
 • нефтена компания, с дялово участия на Газпром Нефт;
 • компания, която е специализирана в изграждането на фотоволтаични, хидро и вятърни централи в цял свят;
 • дигитална маркетингова агенция /външен консултант/;
 • igaming и казино компания /външен консултант/;
 • софтуерна компания /външен консултант/.

През 2019 г. взех решение да се отделя от корпоративния свят и да работя като HR eксперт на свободна практика. Това мое решение ми дава възможността да бъда полезна както на фирми, така и на физически лица.

Консултантските ми услуги в областта на човешките ресурси са насочени към малкия и среден бизнес.

В областта на кариерното консултиране работя само с физически лица.

Работя с малки компании с големи сърца. Силно вярвам, че те оставят отпечатък с труда, който полагат, с качеството, което предлагат и със страстта, която влагат във всичко, което правят.

Работното ми време е гъвкаво, за да отговаря на вашите бизнес нужди.

За мен ще бъде удоволствие да се запознаем!

С уважение,

Галина Кацарска