Подбор на персонал (Агенция)

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

HRconsultant e бутикова агенция, специализирана в следните направления:

➡️ консултантски услуги към малък и среден бизнес;

➡️ подбор на персонал;

➡️ структуриране на onboarding процес (процес по въвеждане на новопостъпващи служители);

➡️ проучване на удовлетвореността на служителите, и предприемане на коригиращи действия;

➡️ обучение на специалисти в областта на човешките ресурси;

➡️ кариерно консултиране.

Работя с малък кръг от клиенти чрез индивидуален подход, съобразявайки се със спецификите на бизнеса им и индустриите, в които оперират. Успешно се адаптирам към променящите се условия, в които работят фирмите и изискванията им към новите служители, които присъединяват към екипите си.

Фокусирам притежаваните от мен знания, умения и дългогодишен професионален опит (над 13 години) в областта на човешките ресурси, за да бъда доверен партньор при реализирането на стратегическите проекти на моите клиенти.

Работейки с мен като специалист по подбор на персонал, ще избегнете назначаването на нов служител в отдел човешки ресурси, особено в случаите, в които нямате непрекъсната нужда от наемане на нови служители. В същото време, моят опит ще ви помогне да повишите ефективността на дейностите ви по наемане на персонал в компанията.

Услугата, която предлагам е свързана с работа на място във вашата компания или дистанционно. Бихте могли да разчитате на пълна подкрепа, както и на съдействието ми при провеждане на решаващите интервюта с представители на вашата компания (дори и случаите, в които компанията не се намира на територията на гр. София).

Не поемам нови ангажименти към други компании, докато не удовлетворя потребностите от нови служители на конкретна компания. Не си позволявам едновременно да работя по търсенете на кандидати за две компании, които работят в едни и същи индустрии.

Подбор на персонал

Ефективният подбор на персонал е един от основните начини за увеличаване на конкурентноспособността на всяка компания, което предполага назначаване на правилните за вашата организация хора на точните работни места в подходящото за това време.

Подборът на персонал е ключова организационна функция. Като такава предполага внимателно планиране и подготовка.

📑 Предлагам ви да споменем някои от предимствата на ефективния процес по подбор на персонал:

Увеличаване на производителността – назначаването на човек, който притежава необходимите знания, умения и опит; който споделя ценностите на вашата организация и притежава личностни характеристики, които отговарят на тези на членовете на екипа и ще му помогнат да се впише в екипа, в който ще работи със сигурност ще гарантира по-висока продуктивност.

Спестяване време и финансови ресурси – процесът по подбор отнема много време, пари и енергия. Важно е да се отбележи, че разходите не спират дотук. Обучението на новопостъпващи служители, също е скъпо, а и с него са ангажирани не малък брой служители, които трябва да се откъснат от своите задължения, докато подкрепят новия колега. Това означава, че е изключително важно да наемате хора, които притежават търсените от вас компетентности, и са способни да се адаптират бързо. Ако не го направите, има абсолютно реален риск да започнете целия процес по подбор отначало.

Намаляване на текучеството на персонал – човек, който се чувства уверен и компетентен да се справи с предизвикателствата на работата, и се чувства удовлетворен от начина, по който е бил въведен и обучен като нов служител, е по-вероятно да остане във вашата организация по-дълго време. Това намалява текучеството на персонала, и ви помага да избегнете прекъсванията в работния процес и разходите, които причинява.

Подобряване на цялостното представяне на екипа – наемането на служител, който е способен да изпълнява основните задължения на длъжността, също така е в състояние да се впише в конкретен екип, ще повиши представянето на вашия екип и със сигурност ще има положително въздействие.

На теория подборът на персонал е нещо изключително лесно, но на практика не бих казала, че е точно така!

Всеки собственик на бизнес, както и мениджър на екип знае, че успехът на компанията в изключително голяма степен зависи от нейните служители.

Основни стъпки в процеса по подбор на персонала:

Избирайки ме за партньор, и доверявайки ми процеса по подбор на персонал на вашата компания ще имате непрекъсната връзка с мен и персонално отношение, така че да не усещате, че не съм служител на вашата компания.

Детайлно запознаване с профила на търсените от вас служители.

Много често задълженията и отговорностите на една длъжност се развиват и променят с течение на времето. Тези промени настъпват не само от бизнес нуждите на компанията, но и въз основа на притежаваните знания, умения и професионален опит на служителите, които я изпълняват.

От изключително голямо значение е:

➡️ да определим целта на длъжността, и каква е нейната връзка с бизнес целите на компанията;

➡️ да конкретизираме всички задължения и отговорности, които би имал един служител, който я изпълнява;

➡️ да уточним професионалния опит, знанията, уменията и личностните характеристики, които са необходими за ефективното изпълнение на длъжността;

NB! В случай, че сте се изкушавали като много други компании да копирате съдържание на длъжностна характеристика от интернет пространството, и впоследствие да я връчвате на ваш служител – ще ви помогна повече да не правите тази грешка, а да се научите как да ги изготвяте спрямо конкретните бизнес цели на вашата компания.

Ще се запозная с уникалното стойностно предложение към служителите на вашата компания (EVP)

По друг начин казано, ще се запозная с вас като работодател, с вашата фирмена култура и ценности. Разбира се, ще обсъдим кои от тях биха провокирали най-силен интерес в кандидатите за работа.

Ако до този момент не сте имали време да оформите EVP, ще ви съдействам да го направите, чрез набор от въпроси, или ако предпочитате чрез провеждане на проучване сред вашите служители.

Подготвяне и публикуване на обявата за работа

Обявата за работа със сигурност трябва да се различава от длъжностната характеристика.

Нейната основна цел е да ангажира кандидатите за работа и да привлече вниманието им. Това означава, че трябва да е кратка, достатъчно конкретна и интересна. В същото време ще включим основните компоненти, а именно:

➡️ кратко въведение за вашата организация, вкл. EVP-и;

➡️ задълженията и отговорностите на длъжността, обвързвани с бизнес целите на вашата компания;

➡️ описание на търсения от вас кандидат – професионален опит, необходими знания и умения, образование и квалификации. Ще ги разделим на задължителни и на такива, които осигуряват предимство в процеса по подбор.

➡️ придобивки, които предлагате – по ваш избор, бихме могли да включим информация за заплатата, както и някои от другите ключови предимства, които кандидатът може да очаква. Например, служебна кола, допълнително здравно осигуряване и др.

➡️ локация на офиса, както и подробности за режима на работа.

➡️ информация относно процеса на кандидатстване – ще опишем стъпките, през които кандидатите ще преминат.

➡️ спрямо профила на позицията, който търсите ще ви препоръчам най-добрите канали, в които е добре да се публикува обявата.

Разглеждане на получените автобиографии и изготвяне на списък с кандидати, които отговарят на публикуваните изисквания за вакантната длъжност.

Организиране и провеждане на интервюта

📑 Бихме могли да кажем, че интервюто за работа има две основни цели:

➡️ На първо място, интервюиращият да прецени и оцени до каква степен опитът на кандидата отговаря на търсения от компанията профил. С не по-малко значение е интервюиращият да опознае личностните характеристики на кандидата, какви са неговите ценности, какво е важно за него в една работна среда, ще успее ли да се впише в екипа и да се разбира с настоящите служители.

➡️ На второ място, кандидатът трябва да задава максимално много въпроси, за да опознае потенциалния си работодател, възможността, която предлага и работната среда, която осигурява. Когато казвам максимално много въпроси, кандидатът за работа би следвало да се интересува какво ще бъде ежедневието на човекът, който заеме позицията; какви са най-големите предизвикателства пред нея, вид и брой резултати, които ще се очаква да постига, как ще бъде оценяван.

Мой ангажимент ще бъде провеждането на лични и/или онлайн интервюта, чрез предварително подготвена комбинация от въпроси. Опознавателни въпроси, които ще ни помогнат да научим повече за личността на кандидата, и въпроси, базирани на компетентности, които ще ни помагат да преценим дали кандидатът има точните знания, умения и необходимия професионален опит.

На всяка стъпка от процеса по подбор на персонал кандидатите, вие като потенциален работодател ще получавате обратна връзка.

Ще получите попълнен структуриран формуляр със синтезирана информация относно представянето и професионалния опит за всеки кандидат, с който е проведено интервю, в т.ч. и моето мнение за конкретните им предимства и недостатъци.

Ще ви съдействам при организирането на вторите интервюта с представители на вашата компания, като при желание от ваша страна ще присъствам по време на интервютата.

В края на процеса ще изпратя оферта на избрания кандидат и ще участвам активно в преговорите с него, по отношение на смяната на работа.

Как да изберете Агенция за подбор на персонал?

Агенциите за подбор на персонал са посредници между работодатели и потенциални кандидати.

Техните основни задачи включват намиране и подбор на подходящи кандидати за обявените от вас вакантни длъжности.

Различните агенции се специализират в различни индустрии и сектори. Важно е компаниите да изберат агенция, която има опит и експертиза в тяхната индустрия, или в подбора на конкретна позиция.

Обърнете внимание на следните неща при предварителните разговори с агенциите по подбор, на които обмисляте да възложите работата:

Прозрачност и доверие: добрите агенции за подбор на персонал предоставят ясна информация за своите методи, такси, условия и политики.

Конфиденциалност: компаниите, които си сътрудничат с агенция за подбор на персонал, както и кандидатите за работа трябва да бъдат сигурни, че информацията, която споделят с агенцията, се третира като строго конфиденциална. Това включва лични данни, професионален опит и кариерни цели.

Оценка и съвети: от една страна, добрите специалисти по подбор на персонал не само търсят подходящи кандидати, но и отправят препоръки към компаниите, по отношение на избора им на титуляр за конкретната длъжност, оповавайки се на притежаваните от него знания, умения и професионален опит, и поставените цели и очаквания пред длъжността. От друга страна, предоставят препоръки на кандидатите за работа за подобряване на автобиографиите им, и представянето им по време на интервютата за работа. Предоставят им информация как да се представят по-добре на пазара на труда.

Комуникация и обратна връзка: специалистът по подбор на персонал трябва да осигурява редовна обратна връзка за броя на кандидатите и проведените интервюта. В същото време, поддържа контакт с кандидатите, информирайки ги за текущия им статус в процеса по подбор. Обратната връзка след интервюта е от изключително голямо значение.

За мен:

В ежедневието си изпълнявам различни роли – една от тях е тази на кариерен консултант. Точно тази моя професия в съчетание с корпоративния ми опит като HR ми помага много в процеса по подбор на персонал.

От една страна, работя с различни компании, което ми позволява да опозная в детайли много индустрии, а от друга страна консултирам физически лица по пътя на тяхното кариерно развитие, анализирайки интереса и потенциалните им възможности за развитие в индустриите, които познавам в дълбочина.

Бих искала да ви представя част от уменията, които успях да развия с течение на годините професионален опит:

Силни аналитични умения – консултирането на физически лица при избора им на подходяща длъжност за тях, ми позволява да анализирам кандидатите и да сравня притежаваните от тях професионален опит, знания и умения с изискванията на конкретна позиция. Стъпвайки на тези умения, предоставям ценни препоръки на компаниите при избора на титуляр на обявената от тях вакантна длъжност.

Разбиране на фирмената култура и нейните ценности – едно от първите неща, с които се започва процесът по кариерно консултиране, е идентифицирането на ценностите на човека. Разбирайки важността на тази тема, поставям акцент върху съответствието между ценностите на кандидатите за работа, с тези на компанията. Това помага и на двете страни в процеса по подбор, и в последствие за хармоничното интегриране в работната среда.

Познавам и разбирам в дълбочина принципите на управление на човешките ресурси, както и актуалните тенденции и предизвикателства в бизнес света. Специализиран е в процеса на подбор на персонал, като има дълбоки познания за методи и инструменти за оценка на кандидатите, интервюиране и ефективно управление на процеса по подбор. Едно от основните му задължения, е да подготвя клиентите си за явяване на интервю за работа.

Добър комуникатор съм и умения да изграждам и поддържам отношения както с клиенти, така и с кандидати за работа. Това включва способността да разбирам нуждите на бизнеса и да намирам кандидати, които отговарят на изискванията на компаниите.

Благодаря ви, че стигнaхте до тази част на публикацията.

Казвам се Галина Кацарска.

Работя като HR и кариерен консултант повече от 13 години.

Започнах работа в корпоративния свят през далечната 2009 г. като Асистент човешки ресурси и продължих до 2019 г., когато вече заемах длъжността Корпоративен HR мениджър.

Развитието ми стана постепенно и преминах през най-важните направления в човешките ресурси.

HR опитът ми е придобит в:

➡️ модна компания, която е безспорен световен лидер;

➡️ нефтена компания, с дялово участия на Газпром Нефт;

➡️ компания, която е специализирана в изграждането на фотоволтаични, хидро и вятърни централи в цял свят.

През 2019 г. взех решение да се отделя от корпоративния свят и да работя като HR eксперт на свободна практика. Това мое решение ми дава възможността да бъда полезна както на фирми, така и на физически лица.

Консултантските ми услуги в областта на човешките ресурси са насочени към малкия и среден бизнес.

В областта на кариерното консултиране работя само с физически лица.

Работя с малки компании с големи сърца. Силно вярвам, че те оставят отпечатък с труда, който полагат, с качеството, което предлагат и със страстта, която влагат във всичко, което правят.

С какво мога да Ви бъда полезна:

➡️ подбор на персонал;

➡️ индивидуални HR обучения;

➡️ изграждане на политики за въвеждане на нови служители и подкрепа в процеса;

➡️ разработване на политики и процедури, адаптирани за конкретна фирмената култура и нужди;

➡️ оценяване на служители, разработване на KPIs и кариерно развитие;

➡️ проучвания на удовлетвореността на служителите и ангажираността им с работата, в т.ч. идентифициране на области за подобрение и препоръки за коригиращи действия;

➡️ одитиране на трудови досиета, вкл. изготвяне на ТРЗ документи.

➡️ разработване и актуализиране на длъжностни характеристики.

Изборът на външен консултант като мен, гарантира обективност и безпристрастност. Замествам нуждата Ви от наемане на вътрешен служител във вашата компания. Запознавам се в детайли с индивидуалните Ви нужди. Използвате услуги ми само за определен проект.

Работното ми време е гъвкаво, за да отговаря на вашите бизнес нужди.

В случай, че имате нужда от подкрепа, бихте могли да се свържете с мен на тел. ☎️+359 884 77 66 56 или 📧 galinakatsarska@gmail.com.

Ако имате служител в HR отдела на вашата компания, който има нужда от обучение по подбор, бихте могли да разгледате предлаганото от мен HR обучение “Подбор на персонал”

За мен ще бъде удоволствие да се запознаем!

Моля да обърнете внимание, че текстът и изображението са обект на авторско право, и копирането и разпространението им е абсолютно забранено!

С уважение,

Галина Кацарска

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *