Кариерно развитие в областта на човешките ресурси

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

HR Pro Accelerator: “Програма за Ефективно Кариерно Развитие в областта на Човешките Ресурси”

Подкрепа при кариерно развитие и подготовка за работа в HR сферата, чрез индивидуални кариерни консултации и тематични работилници.

Добре дошли в програма за подкрепа при кариерно развитие и подготовка за работа в HR сферата.

Кариерното развитие може да бъде пътешествие, пълно с предизвикателства и неясноти, неувереност, неразбиране, недооценяване, липса на ясни кариерни цели, загуба на правилната посока.

Програмата е създадена в резултат от дългогодишен практически опит в областта на човешките ресурси и кариерното консултиране. Нейната основна цел е да помогне на професионалистите в областта на човешките ресурси да постигнат желаното от тях кариерно развитие.

С програмата за „Ефективно Кариерно Развитие в областта на Човешките Ресурси“ не само ще получите менторска подкрепа и професионални насоки, но и ще откриете възможността да развиете пълния си потенциал и да изградите успешна и удовлетворителна HR кариера. Всяка една стъпка в програмата се персонализира, за да отговори на специфичните нужди и желания на всеки един от участниците.

Индивидуалните кариерни консултации, менторските сесии, специализираните обучения и тематичните работилници, са само част от начините, чрез които ще бъдете подкрепени по пътя на реализирането на вашия потенциал. Ще се убедите, че всяко професионално предизвикателство може да бъде преодоляно.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩА ПРОГРАМАТА:

За тези от вас, които искат да се реализират като HR професионалисти, но:

 • Усещат, че не постигат желаното кариерно развитие или не успяват да отговорят на очакванията на работодателя и колегите си. Имат нужда от насока и подкрепа;
 • Съмняват се в собствените си способности да се справят със задачите и отговорностите на HR длъжността, която заемат;
 • Осъзнават, че имат нужда от допълнително придобиване на знания и развитие на определени умения, за да бъдат конкурентни на пазара на труда в HR сферата. Изпитват безпокойство, че тази липса на знания, умения и опит им пречи да напреднат в кариерата си;
 • Не се справят в конфликтни ситуации, които изискват увереност и дипломация;
 • Неуверени са в правилността на избора, който са направили по отношение на HR направленията, които са избрали за развитие. Чувстват се изгубени и несигурни относно кариерната посока, която трябва да изберат. Обмислят различни варианти, но не знаят как да ги реализират и да стигнат до тях;
 • Преживяли са неуспешни професионални опити и се безпокоят за бъдещото си развитие;
 • Явяват се на интервюта за работа, но не се представят добре, съответно не получават предложения от страна на работодателите. Изпитват силен стрес и безпокойство преди явяване на интервю;
 • Изпитват затруднения при изготвянето на професионални автобиографии и мотивационни писма;
 • Чувстват се недооценени от работодателя и колегите си.

РЕЗУЛТАТИ, КОИТО ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ПРОГРАМАТА:

 • Определяне на ясни и конкретни цели за развитие в HR сферата, които ще ви помогнат да бъдете целенасочени по отношение на постигането им;
 • Придобиване на знания и развиване умения в областта на човешките ресурси, които ще ви позволят да бъдете по-ефективни и успешни в своята работа;
 • Повишаване на самоувереността във вашите способности да се справите с предизвикателствата на работата в HR сферата;
 • Успешно преминаване през интервюта за работа и назначаване на позиции, които отговарят на вашите кариерни цели и амбиции;
 • Последователност в кариерното ви развитие;
 • Лично и професионално удовлетворение от изпълняваните HR роли.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА “Кариерно Развитие в областта на Човешките Ресурси”:

 1. Първична консултация и анализ:
 • Първоначална среща за изслушване и анализ на кариерните цели и амбиции на клиента в областта на човешките ресурси;
 • Детайлен анализ и оценка на текущите умения, знания и опит на клиента в HR сферата;
 • Идентифициране на областите за подобрение.
 1. Индивидуален план за кариерно развитие:
 • Формулиране на стратегии за подобрение, на база на идентифицираните области, които изискват допълнително развитие;
 • Създаване на персонализиран план за кариерно развитие, който да включва конкретни стъпки и мерки за постигане на целите в HR сферата;
 • Определяне на обученията, както и вида на менторската подкрепа и мотивация по време на изпълнението на плана.
 1. Менторство и кариерни консултации:
 • Редовни индивидуални сесии за менторство и кариерни консултации по време, на които участниците могат да споделят своите предизвикателства и да получат професионални съвети и насоки за тяхното преодоляване;
 • Подкрепа в изготвянето на професионална автобиография и мотивационно писмо, както и конкретни съвети за успешно преминаване през интервюто за работа за HR позиция.
 1. Участие в работилници и обучения:
 • Възможност за участие в тематични работилници и обучения, фокусирани върху развитието на конкретни умения, необходими за успешна кариера в областта на човешките ресурси.

📑 С всеки участник в програмата се провежда първична консултация по време, на която:

 • В началото на срещата се предоставя възможност на клиента да сподели своите кариерни цели, амбиции и предизвикателства, свързани с работата в областта на човешките ресурси.
 • Извършва се детайлен анализ на професионалния опит и оценяват текущите знания и умения. Идентифицират се силните и слабите страни.
 • Предоставената информация се анализира, за да се конкретизират неговите конкретни цели, и съответно как програмата може да го подкрепи в тяхното постигане.
 • Създава се индивидуален план за кариерно развитие, който да включва конкретни стъпки и мерки за постигане на целите в HR сферата. Клиентът получава конкретни препоръки и насоки за подобрение на уменията и знанията си в областта на човешките ресурси.

Всеки участник може да избере да не продължи напред в програмата.

📑За тези, които пожелаят да преминат през цялата програма се определят следващите стъпки и се конкретизират очакваните резултати.

Преминават през:

 • Индивидуални кариерни консултации;
 • Менторски сесии;
 • Специализирани обучения, в съответствие с HR направленията, в които искат да се реализират като професионалисти; и
 • Тематични работилници.

През цялото време на програмата се следи и оценява напредъка на всеки един от участниците.

При необходимост се правят корекции на плана за кариерно развитие, за да се осигури непрекъснат напредък и постигане на поставените цели.

📑 Цената на първичната консултация е 60 лв.

След нейното провеждане всеки участник получава детайлно разписан план за развитие и финансовия аспект на участието в програмата.

Можете да заявите първичната консултация като попълните формата по-долу: