Срочни трудови договори | Обучение

📑 Присъедини се към HR Mastery Hub: Обучения и Кариерна подкрепа в областта на човешките ресурси. Място, на което ще намериш подкрепяща и вдъхновяваща среда за развитие и учене.

Обучението ще се проведе онлайн на 16.05 от 18:00 до 20:30 ч.

Започваме с разглеждане на темата за срочните трудови договори, правейки съпоставка с трудовите договори за неопределено време, и делението им според наличието на клаузата „срок“.

Ще се запознаем с развитието на срочните трудови договори от 1936 г., когато за първи път са уредени до ден днешен. През последните години те добиха широко разпространение, и по-конкретно срочните трудови договори за определено време.

Ще разгледаме в детайли и на разбираем език видовете срочни трудови договори:

 • срочен трудов договор за определен срок – начинити, по които може да бъде сключен; възможността за превръщане на безсрочен в срочен трудов договор; двете групи случаи, при които е допустимо началното сключване на срочен трудов договор за определен срок, и кои са изключенията, които законът допуска;
 • срочен трудов договор по заместване – ще поставим акцент върху ситуация, в която можем да попаднем, а именно „каскада“ от сключени трудови договори по заместване;
 • срочен трудов договор за работа, която се заема с конкурс;
 • срочен трудов договор за определен мандат;
 • трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа – ще му обърнем внимание, тъй като е сравнително нов вид срочен трудов договор с важни особености, които го отличават  от срочните трудови договори по чл. 68КТ;

Ще обсъдим възможностите за превръщане на срочните трудови договори в безсрочни, и свързаните с тях особености.

Моля да попълните формата по-долу, за да се запишете за събитието. След попълване на формата ще получите банковите детайли.

Цената за участие в обучението 40 лв.

Видове трудови договори

Трудовият договор има много видове, чрез които съществува. Те повишават неговата гъвкавост и широко практическо приложение като основание за създаването и изпълнението на индивидуално трудово правоотношение.

Голямото значение на видовете трудови договори изисква предварително изясняване на самото понятие „вид на трудовия договор”. Това е индивидуален трудов договор, който съдържа особености в престацията на работната сила от работника или служителя в условията и мястото, където се осъществява, т.е. в неговия предмет и съдържание. Такива особености са: предназначението на договора, клаузата „срок” в него, съвместяването му с други трудови договори, работно място и т.н.

В последните десетилетия ясно се очертава тенденцията за разширяване на видовото разнообразие на трудовите договори. Техният брой и диференциация нарастват. Възникнаха нови срочни трудови договори. Обособи се групата на трудовите договори за допълнителен труд. Очерта се нова група от трудови договори според работното място, където се изпълнява уговорената работа, и т.н.

Това налага да се издирят, приведат в известност и подредят различните видове договори според тяхното съдържание. Този критерий е общ, но има предимството, че е ясен, дава възможност за създаване на изчерпателна класификация и прегледност при представяне на видовете трудови договори.

И така, видовете трудови договори по действащото трудово право са:

 • трудов договор за неопределено време (чл. 67, ал. 1, т. 1 КТ);
 • срочен трудов договор за определено време (чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ);
 • срочен трудов договор за завършване определена работа (чл. 68, ал. 1, т. 2 КТ);
 • срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител (чл. 68, ал. 1 , т. 3 КТ);
 • срочен трудов договор за работа на длъжност, която се заема с конкурс, докато бъде заета по конкурс (чл. 68, ал. 1, т. 4 КТ);
 • срочен трудов договор за пределен мандат, когато такъв мандат е установен за съответния орган (чл. 68, ал. 1, т. 5 КТ);
 • срочен трудов договор за дългосрочна командировка (чл. 68, ал. 6 КТ);
 • трудов договор със срок за изпитване (чл. 70–71 КТ);9-10. трудови договори за надомна работа (чл. 1076-107ж и чл. 312 КТ);
 • трудов договор за работа от разстояние (чл. 107з-107п КТ)
 • договори за временна работа (чл. 107р-107т, 107ф-107ч КТ).
 • трудов договор за допълнителен труд при същия работодател (чл. 110 КТ);
 • трудов договор за допълнителен труд при друг работодател (чл. 111 КТ);
 • трудов договор за работа през определени дни в месеца (чл. 114 КТ);
 • трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа (чл. 114а КТ);
 • трудов договор с уговорка за обучение по време на работа (чл. 230-233 КТ);
 • трудов договор за стажуване (чл. 233а-233в КТ);
 • трудов договор за вътрешно заместване (чл. 259, ал. 1, изр. 1 КТ);
 • трудов договор за вътрешно заместване със съвместителство (чл. 259, ар. 1, изр. 2 КТ).

Общият брой на видовете трудови договори е 20.

Тяхната честота при прилагането им на практика е различна.

Във всеки случай най-голям е делът на работниците и служителите, които работят по трудов договор за неопределено време.

От работещите по срочни трудови договори най-голямо практическо приложение има срочният трудов договор за определено време, следван от срочният трудов договор за заместване по и т.н.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *